Razkuževanje javnih površin v naši občini (objava 31. 3. 2020 ob 10.42)

Spoštovani občani,

javne točke kot so bankomati, ograje, svečomat ipd. večkrat dnevno razkužuje ekipa prve pomoči CZ in PGD Poljčane.

Vsem občanom svetujemo, da se čim manj dotikajo površin, ki se jih dotika veliko število ljudi in so zaradi tega lahko onesnažene. Prosimo vas, da poskrbite za vse preventivne ukrepe: ne dotikajte se oči, nosu in ust, redno si umivajte roke z milom in vodo ali razkužujte. Upoštevajte pravila higiene kašlja, v primeru, da zbolite, vas prosimo, da ostanete doma in se izogibajte stikom z ljudmi.

Štab CZ občine Poljčane
Poveljnik CZ občine Poljčane, Mirko Slatenšek

Po hrano k lokalnim ponudnikom (objava 30. 3. 2020 ob 10.54)

Objavljamo osvežen seznam lokalnih ponudnikov v občini Poljčane, kjer lahko v teh kriznih časih kupite kvalitetno, domačo in predvsem zdravo hrano.

Občanom priporočamo, da ponudnika pokličejo po telefonu in naročijo želeno. Naročeno naj gre iskat ZDRAVA oseba, brez kliničnih znakov obolenj zgornjih dihal ali drugih bolezni.
Preprečimo širjenje okužbe s koronavirusom. Ravnajmo odgovorno.

Hkrati pozivamo preostale ponudnike, ki bi želeli da jih pripišemo na seznam, da le to sporočijo na jelka.hribernik@poljcane.si

Varnostni nasveti za potrošnike, ki se odločijo za nakup na kmetiji:

 1. V kolikor ste zboleli ali čutite bolezenske znake (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje), pod nobenim pogojem ne odhajajte po nakupih!
 2. Pred obiskom pokličite na kmetijo in se dogovorite za čas obiska, za pridelke in izdelke in po možnosti tudi za končno ceno.
 3. Če je mogoče, se dogovorite za brezstični nakup (predplačilo in prevzem naročenega na določenem mestu).
 4. Na kmetijo pojdite sami.
 5. Prinesite svojo embalažo, a pri tem poskrbite za ustrezno higieno.
 6. Ne dotikajte se ničesar po nepotrebnem.
 7. Upoštevajte varnostno razdaljo (2 m) in druge ukrepe NIJZ za preprečevanje okužbe.
 8. Pomislite tudi na druge in kupite samo toliko surovin, kot jih zares potrebujete.
 9. Uporabljajte zaščitno masko .

Imejte v mislih, da glede na študije virus ostaja aktiven:

 • Na kartonu, papirju – 24 ur
 • Kirurškem jeklu (verjetno tudi drugem železu), plastiki – do 3 dni
 • Na bakrenih površinah – do 4 ure
 • V kapljicah v zraku – do 3 ure (običajno prej padejo na tla).

 

 

Opravljanje nakupov za ranljive skupine (objava 29. 3. 2020 ob 21.54)

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 30. marca 2020

Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  narekuje, da nakupe v času od 8.00 do 10.00 ure lahko opravijo  izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice). Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času.

Z omejitvijo časa posebej za ranljive skupine od 8.00 do 10.00 ure se želi to ranljivo skupino dodatno zaščiti tako, da se jo loči od ostale skupine potrošnikov.

Od polnoči prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča (objava 29. 3. 2020 ob 21.44)

Vlada Republike Slovenije je sprejela Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (v nadaljevanju: Odlok). Odlok začne veljati 30. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica. Obvezno je tudi nošnje mask v zaprtih javnih prostorih.

Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) do nadaljnjega prepoveduje:

– gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah,

– dostop na javna mesta in površine,

– gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, razen če ta odlok ne določa drugače.

Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po Zakonu o nalezljivih boleznih. Izvajanje odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti. Za nadzor nad izvajanjem odloka in sklepa župana lahko župan na območju svoje občine uporabi tudi vpoklicane pripadnike Civilne zaščite. Če pri nadzoru pripadnik Civilne zaščite naleti na kršitve, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o primeru nemudoma obvesti najbližjo postajo policije.

Izjeme:

– prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,

– opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

– odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

– varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,

– dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,

– dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,

– dostop do storitev za nujne primere,

– dotop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,

– dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,

– dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,

– dostop do drogerij in drogerijskih marketov,

– dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,

– dostop do mest za prodajo hrane za živali,

— dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,

– dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil,

– dostop do bencinskih črpalk,

– dostop do bank in pošt,

– dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,

– dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,

– dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme.

Če te zgornje storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.

Dostop do parkov Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini stalnega ali začasnega prebivališča. Za območje posamezne lokalne skupnosti lahko župan s sklepom, ki se javno objavi, določi način in pogoje dostopa ali prepove dostop na določene javne kraje in površine v občini.

Družinski člani Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru zgoraj navedenih izjem (iz 3. in 4. člena Odloka) dovoljuje tudi:

– skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin,

– skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali z njega ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

Obvezna uporaba zaščitnih mask in rokavic Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz 3. člena Odloka, je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic.

Posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem V času razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) je posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in ga v tem času ne sme spreminjati oziroma se seliti med obema prebivališčema.

 

Velikonočni prazniki v času epidemije COVID-19 (objava 29. 3. 2020 ob 19.41)

Spoštovani,

objavljamo priporočila slovenskih škofov za praznovanje velikonočnih praznikov v času epidemije.

Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov je 19. marca 2020 vsem škofom posredovala navodila in predloge za obhajanje bogoslužja v času epidemije COVID-19. Na osnovi omenjenega dokumenta so slovenski škofje ordinariji na 23. redni seji Stalnega sveta SŠK, ki je 24. marca 2020 potekala po videokonferenci, sprejeli naslednja navodila za obhajanje velikonočnih praznikov v Sloveniji v času epidemije.

 

Portal za zaposlitve

Spoštovani,

objavljamo povezavo do brezplačnega portala za zaposlitve  zaposlitve.org. Ta portal je namenjen slovenskemu gospodarstvu, da vsi skupaj ublažimo posledice brezposlenosti, ki sledijo po karanteni.

Dovoljene izjeme od prepovedi kurjenja v naravnem okolju v občini Poljčane (objava 23. 3. 2020 ob 17.49)

DOVOLJENE IZJEME OD PREPOVEDI KURJENJA V NARAVNEM OKOLJU V OBČINI POLJČANE

Občinski štab Civilne zaščite je izdal odredbo o dopolnitvi odredbe o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju občine Poljčane z dne 17. 3. 2020, ki velja od 23. 3. 2020 od 17. ure do preklica – za preprečevanje škode zaradi morebitne pozebe ali prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja.

Kot je že pojasnjeno v »Dodatku k Razglasu – pozeba« je kljub odrejeni prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju občine Poljčane slednje vseeno dovoljeno zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja, če tako odredi organ, pristojen za gozdove, ter preprečevanja pozebe v trajnih nasadih (sadovnjakih, hmeljiščih in vinogradih). V času razglašene epidemije koronavirusa COVID-19 pa lahko lastniki in upravljalci gozdov, sadovnjakov, hmeljišč in vinogradov zaradi poenostavitve in pospešitve postopkov, razbremenitve gasilskih enot v času razglašene epidemije koronavirusa COVID-19, zlasti pa z namenom preprečitve škode v gozdovih, sadovnjakih, hmeljiščih in vinogradih, izjemoma izvajajo kurjenje v naravnem okolju tudi brez izdanega dovoljenja pristojne izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje ter brez organiziranja požarne straže.

Občane pozivamo k doslednemu upoštevanju prepovedi in dovoljenih izjem, tako da bodo prostovoljni gasilci na voljo za potrebe zagotavljanja pomoči prizadetim zaradi širjenja koronavirusa.

Poljčane, 23. 3. 2020

Poziv poveljnika CIVILNE ZAŠČITE občine Poljčane (objava 23. 3. 2020 ob 12.05)

Poveljnik CIVILNE ZAŠČITE občine Poljčane poziva občane k spoštovanju ukrepov za preprečitev širjenja epidemije.

 

Po hrano k lokalnim ponudnikom

V teh neugodnih časih lahko nekatera živila kupite tudi pri lokalnih ponudnikih. V tabeli objavljamo seznam ponudnikov in izdelkov, ki so na voljo.

Občanom priporočamo, da ponudnika pokličejo po telefonu in naročijo želeno. Naročeno naj gre iskat ZDRAVA oseba, brez kliničnih znakov obolenj zgornjih dihal ali drugih bolezni.
Preprečimo širjenje okužbe s koronavirusom. Ravnajmo odgovorno.

Hkrati pozivamo preostale ponudnike, ki bi želeli da jih pripišemo na seznam, da le to sporočijo na jelka.hribernik@poljcane.si

Varnostni nasveti za potrošnike, ki se odločijo za nakup na kmetiji:

 1. V kolikor ste zboleli ali čutite bolezenske znake (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje), pod nobenim pogojem ne odhajajte po nakupih!
 2. Pred obiskom pokličite na kmetijo in se dogovorite za čas obiska, za pridelke in izdelke in po možnosti tudi za končno ceno.
 3. Če je mogoče, se dogovorite za brezstični nakup (predplačilo in prevzem naročenega na določenem mestu).
 4. Na kmetijo pojdite sami.
 5. Prinesite svojo embalažo, a pri tem poskrbite za ustrezno higieno.
 6. Ne dotikajte se ničesar po nepotrebnem.
 7. Upoštevajte varnostno razdaljo (2 m) in druge ukrepe NIJZ za preprečevanje okužbe.
 8. Pomislite tudi na druge in kupite samo toliko surovin, kot jih zares potrebujete.
 9. Če je možno, uporabljajte zaščitno masko .

Imejte v mislih, da glede na študije virus ostaja aktiven:

 • Na kartonu, papirju – 24 ur
 • Kirurškem jeklu (verjetno tudi drugem železu), plastiki – do 3 dni
 • Na bakrenih površinah – do 4 ure
 • V kapljicah v zraku – do 3 ure (običajno prej padejo na tla)

Seznam lokalnih ponudnikov

Prepoved kurjenja v naravi (objava 17. 3. 2020 ob 11.22)

Štab civilne zaščite je izdal odredbo o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju občine Poljčane.

Odredba velja od danes torka, 17. marca 2020, od 10. ure do preklica.

Županov poziv prostovoljcem (objava 17. 3. 2020 ob 9.50)

Spoštovani!

V imenu občanov Občine Poljčane se  tokrat na vas, obračam s splošno družbeno-koristno prošnjo, da bi – v kolikor ste zdravi in za delo pripravljeni – pomagali soobčanom v stiski.

Kot ste zagotovo že seznanjeni se Slovenija trenutno nahaja v izrednih razmerah uradno razglašene epidemije koronavirusa Covid-19, s ciljem preprečitve in zajezitve širjenja katere in seveda posledično ohranitve čim večjega števila življenj, so bili sprejeti številni ukrepi na nacionalnem nivoju (zaprtje vseh vzgojno-izobraževalnih zavodov, prepoved neposrednega opravljanja storitev in prodajanja blaga potrošnikom, ustavitev javnega prometa ipd.). Zato je ohromljeno in močno okrnjeno delovanje celotne države, kar sedeva najbolj in neposredno občutimo na primarnem, to je lokalnem nivoju. Vendarle pa je čim bolj nemoteno delovanje nekaterih družbenih sistemov in gospodarskih panog tudi v teh izrednih razmerah nujnega pomena, da ne razpade celotna družbeno-politična ureditev – zlasti gre tu za delovanje zdravstvenega sistema (v najširšem smislu) in zaposlenih v njemu, policijsko-varnostnega sistema, nujnih gospodarskih javnih služb (pokopališke in pogrebne dejavnosti, odvoza odpadkov, zagotavljanja preskrbe s pitno vodo …), energetike (tako elektrike, kot drugih energentov) ipd.

V teh za njuno delovanje države izredno potrebnih storitvenih dejavnostih so zaposleni tudi občani in občanke Občine Poljčane, ki imajo mlajše otroke, ki potrebujejo varstvo. Prav tako na območju naše občine živijo občani, ki nimajo sorodnikov, niti sami niso mobilni in si ob sprejetih izrednih ukrepih ne morejo zagotoviti dobave živil ali zdravil. Poleg tega te izredne razmere in z njimi povezana kopica informacij in podatkov, povzroča pri mnogo ljudeh veliko zmedenost in mnogo nejasnosti, pri nekaterih pa posledično tudi veliko psihično, občasno pa tudi fizično stisko.

Ker ste občani Občine Poljčane že velikokrat dokazali, da ste energije, znanja in infomacij ter svežih idej, predvsem pa sočutja do soljudi polni ljudje z velikim srcem, vas v imenu vseh občanov v stiski pozivam, da razmislite – seveda zgolj v primeru, da ste popolnoma zdravi:

– ali ste pripravljeni nuditi varstvo mlajšim otrokom (od 2 do cca. 10 let), da bi tako so pomagali pri nujnem varstvu otrok tistim staršem, ki opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah,

– ali ste pripravljeni nuditi pomoč pri dostavi hrane in zdravil starejšim, ki nimajo svojcev  in obolelim, ki nimajo možnosti oskrbe s hrano in nujnimi zdravili,

– ali ste pripravljeni nuditi psihosocialno pomoč soobčanom v stiski.

Pozivamo vas, da kot odgovoren del naše družbene skupnosti, dobro razmislite o zgornjem pozivu in v primeru, da ste katerokoli od potrebnih oblik solidarnostne skupnostne pomoči pripravljeni nuditi to sporočite na e-naslov: cz.obcinapoljcane@gmail.com ali tel. številko 064 243 990.

Hkrati vas pozivam, da v tej izredni situaciji ponovno stopimo skupaj in pomagamo drug drugemu ter tako pokažemo, da je res v slogi moč! Hvala!

S spoštovanjem!

Stanislav Kovačič, župan

Omejitev pogrebnih protokolov

Spoštovani,

objavljamo omejitve pri izvajanju pogrebne in pokopališke dejavnosti na pokopališčih v občini Poljčane.

Prepovedi obratovanja, prometa in zbiranja

Spoštovani občani,

zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 že od nedelje 15. 3. 2020 oz. od danes, ponedeljka 16. 3. 2020, od 00.00 ure dalje veljajo naslednji ukrepi:

 1. Prepoved obratovanja vseh lokalov, ki velja od 16. 3. 2020 ob 00.00 uri – na podlagi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (objavljenega v Uradnem listu RS, št. 25 z dne 16. 3. 2020) (začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, kot na primer nastanitvene storitve, gostinske storitve, welnes storitve, športno rekreacijske storitve, kinematografske storitve, kulturne storitve, frizerske storitve, kozmetične storitve, pedikerske storitve, storitve iger na srečo)
 2. Prepoved pometa z zaščitnim sredstvi (maske, rokavice…), ki velja od 15. 3. 2020 ob 19.00 uri – na podlagi Odloka o prenehanju veljavnosti Odredbe o prepovedi prometa zaščitnih sredstev (objavljenega v Uradnem listu RS, št. 25 z dne 16. 3. 2020)
 3. Prepoved zbiranja ljudi v vzgojno izobraževalnih zavodih (vrtcih, šolah, visokošolskih zavodih..) …), ki velja od 16. 3. 2020 ob 09.00 uri – na podlagi – Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (objavljenega v Uradnem listu RS, št. 25 z dne 16. 3. 2020) – začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Prilagamo še nekaj obvestil o prilagoditvi raznih potreb državljanov, prejetih iz pristojnih ministrstev zaradi epidemije COVID-19:

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE:

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT:

MINISTRSTVO ZA KULTURO:

Poziv občanom in občankam: COVID-19 (CORONAVIRUS)

Poveljnik Civilne zaščite in župan Občine Poljčane pozivata občane k ukrepom ob razširitvi epidemije COVID-19 (coronavirus).

Kontaktna številka in e-naslov: 064 243 990, cz@poljcane.si

Obvestilo župana

Spoštovane občanke, spoštovani občani, objavljamo sporočilo župana občine Poljčane, Staneta Kovačiča, ob epidemiji coronavirusa.

Telefonska številka v primeru nujne pomoči obolelim

Občina Poljčane objavlja telefonsko številko štaba civilne zaščite, na katero lahko pokličejo OBOLELI ZA CORONAVIRUSOM, ki bodo poslani v domačo oskrbo in ne bodo imeli možnosti zagotovitve z nujnimi življenjskimi dobrinami (hrana, zdravila,…).

Telefonska številka: 064 243 990, elektronski naslov: cz@poljcane.si

Zbir obvestil v zvezi s Coronavirusom prejetih iz pristojnih ministrstev

Spoštovani,

Slovenija je na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom včeraj, 12. 3. 2020, razglasila epidemijo. Aktiviran je tudi državni načrt. Podlaga za razglasitev epidemije je strokovno mnenje NIJZ. S tem sledimo včerajšnji razglasitvi pandemije Svetovne zdravstvene organizacije.

Odredba je začela veljati 12. marca 2020 ob 18. uri.

Združenje občin Slovenije vam v nadaljevanju pošilja zbir obvestil, ki jih v zvezi s pojavom koronavirusa pripravljajo pristojne službe:

MINISTRTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI:

Zakon je na voljo v priponki.

MINISTRTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT:

MINISTRTVO ZA JAVNO UPRAVO:

MINISTRTVO ZA INFRASTRUKTURO:

MINISTRTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO:

MINISTRTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO:

MINISTRTVO ZA KULTURO:

Omejitve pri poslovanju Komunale Slovenska Bistrica – Coronavirus

Komunala Slovenska Bistrica obvešča o sprejetih omejitvah pri poslovanju Komunale Slovenska Bistrica d.o.o. zaradi širjenja koronavirusa:

Hvala za razumevanje.

Obvestilo o začasnem prenehanju izvajanja brezplačnih prevozov

Občane obveščamo, da so zaradi razglašene epidemije začasno ukinjeni prevozi starejših občanov in invalidov na območju Občine Poljčane.

Obvestilo za starše vrtčevskih otrok

Spoštovani starši, objavljamo obseg delovanja in aktivnosti našega vrtca od ponedeljka, 16. 3. 2020, dalje do preklica.

 

Aktualne informacije v zvezi s koronavirusom (posredovano od združenja občin slovenije dne dne 10. 3. 2020 ob 12.30)

Spoštovani,

v Uradnem listu RS, št. 16/2020 z dne 9. 3. 2020 je objavljena Odredba o prepovedih zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, ki jo je izdal minister za zdravje in je začela veljati z današnjim dnem (10. 3. 2020).

Z odredbo se prepoveduje zbiranje ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 100 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Odredba, ki jo je v soboto, 7. 3. 2020, izdal minister za zdravje je prepovedovala prireditve v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 500 ljudi, kar pomeni, da se ukrepi zaostrujejo.

Zakon o nalezljivih boleznih predvideva globo 41,73 do 417,29 EUR za posameznika (udeleženca prireditve), ki krši Odredbo o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v zaprtih javnih prostorih. Zoper organizatorje prireditev, ki ne upoštevajo Odredbe, je predviden inšpekcijski ukrep, s katerim se izvajanje javne prireditve prepove. Če organizator take odločbe ne upošteva, je predvidena globa od 2.086,46 – 6.259,39 EUR.

Inšpekcijski nadzor izvaja Zdravstveni inšpektorat RS.

Odredba je na voljo TU.

V nadaljevanju pa vam podajamo še nekaj aktualnih informacij v zvezi s koronavirusom:

Ukrepi sprejeti na seji Sveta za nacionalno varnost (SNAV):

 • Do nadaljnjega se prekinejo vse preventivne dejavnosti zdravstvenih domov Metlika, Novo mesto, Črnomelj ter Splošne bolnišnice Novo mesto in odložijo vsi nenujni specialistični pregledi. Obravnavajo se le akutno zboleli in stanja, ki lahko pripeljejo do poslabšanja zdravstvenega stanja. Obiski pri osebnem zdravniku naj se izvajajo po predhodnem telefonskem dogovoru. Nujna stanja se obravnavajo po ustaljenem protokolu.
 • Delodajalci, predvsem na območjih Novega mesta, Črnomlja, Metlike in Bele krajine, naj opozorijo oziroma pozovejo delavce, ki so bolni, da ostanejo doma in upoštevajo navodila. Svetuje se opravljanje dela na domu v čim večjem obsegu. Odsvetujejo se nenujna službena potovanja.
 • Predlaga se, da se na letališču Jožeta Pučnika uvede sistem merjenja telesne temperature potnikov, ki pridejo v Slovenijo. Začeli smo priprave za kontrolo potnikov tudi na kopenski meji z Italijo.
 • Vsi športni dogodki in druge prireditve, na katerih je več kot 500 udeležencev, se izvedejo brez gledalcev, med njimi tudi Pokal Vitranc in smučarski skoki v Planici.
 • Ministrstvo za finance takoj sprosti proračunske rezerve za nabavo osebne zaščitne opreme resorjem, ki bodo izvajali javno naročanje za potrebe sedanjih razmer.
 • Slovenija se prek evropskega javnega naročila pridruži nabavi 500.000 kosov zaščitnih mask.
 • Vsi potniki, ki bodo prečkali mejo s Slovenijo, bodo prek SMS obvestila obveščeni o zaščitnih ukrepih, ki veljajo v naši državi v zvezi s koronavirusom.
 • Vsem gospodinjstvom v Sloveniji bomo po Pošti Slovenije razdelili letake z navodili o ukrepanju v zvezi s koronavirusom.
 • Splošno zapiranje šol in vrtcev po oceni stroke in SNAV-a še ni potrebno. Šole in vrtci se bodo zapirali po presoji in pojavu okužb na posameznem območju.
 • Inšpekcijska služba Ministrstva za zdravje bo vzpostavila dežurno službo 24/7, ki bo na terenu izdajala odločbe kršiteljem Odredbe o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih.
 • Odredba o prepovedi zbiranja na javnih prostorih zaprtega tipa v Sloveniji se spremeni, in sicer se meja s 500 oseb zniža na 100. Uredba začne veljati z 10. marcem 2020.

Urad Vlade RS za komuniciranje je v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Infekcijsko kliniko in Ministrstvom za javno upravo vzpostavil klicni center, kjer lahko na brezplačni telefonski številki 080 1404 lahko dobite informacije vsak dan med 8. in 20. uro. Klicateljem na vprašanja odgovarjajo študentje višjih letnikov Medicinske fakultete pod mentorstvom ustreznih strokovnih služb / strokovnjakov.

Nacionalni inštitut za javno zdravje in pristojni resorji so pripravili natančna navodila za različne ciljne javnosti in so po posameznih kategorijah dostopna TU.

Nacionalni inštitut vse aktualne informacije v zvezi s koronavirusom objavlja na svoji spletni strani, ki je dostopna TU. Prav tako pa so informacije zbrane na portalu državne uprave GOV.SI, ki je dostopen TU.

Sporočilo osnovnošolcev 1. razreda

Morda bo prošnja in sporočilo osnovnošolcev 1. razreda zaleglo več kot vsa opozorila za to odgovornih odraslih. Vsekakor pa se velja ob tem zamisliti in vsakdo osebno prevzeti odgovornost za zanamce.

Župan

Odredba o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 18100-1/2020/4 z dne 18. 2. 2020 minister za zdravje izdaja ODREDBO O PREPOVEDI ZBIRANJA NA JAVNIH PRIREDITVAH V JAVNIH PROSTORIH ZAPRETGA TIPA V REPUBLIKI SLOVENIJI.

Tečemo in športamo za Luko

Športni klub E.M.I., Vrtec Poljčane in Osnovna šola Poljčane v sodelovanju z Občino Poljčane in nekaterimi športnimi društvi so organizatorji dogodka pod naslovom TEČEMO IN ŠPORTAMO ZA LUKO, ki se bo odvijal dne 24. 4. 2020 ob 16. uri na igrišču pri Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane.

Dogodek je namenjen zbiranju zamaškov in prostovoljnih prispevkov za 6 letnega Luka Brajliha iz Poljčan. Poleg 4-urnega dobrodelnega teka, h kateremu lahko pristopi vsakdo in teče (ali hodi) poljubno dolgo, bodo na dogodku sodelovala športna in druga društva iz Poljčan in okolice.

Pripravljeni bodo športni poligoni, predstavitve športov in društev ter animacije.

Na dogodek prinesite tudi zamaške. vsa sredstva in zamaški se namenijo za pomoč Luki Brajlihu.

Koronavirus

Da bi bili tudi na lokalni ravni čim bolje informirani glede ukrepov v zvezi z novim koronavirusom, objavljamo nekaj ključnih informacij v zvezi s širjenjem le tega. Prilagamo tudi info grafike, ki so jih na to temo pripravili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in Uradu vlade za komuniciranje. Dostopne so na povezavi https://www.gov.si/podrocja/zdravje/preventiva-in-skrb-za-zdravje/obvladovanje-nalezljivih-bolezni/koronavirus/koronavirus-pripravljenost-in-ukrepanje-slovenije/

Vlada Republike Slovenije si ves čas prizadeva, da državljanom in vsem, ki se nahajajo na območju Slovenije, zagotavlja aktualne, natančne in pravočasne informacije. Vlada javnost sproti obvešča o razvoju dogodkov na osrednjem spletnem mestu o koronavirusu (https://www.gov.si/podrocja/zdravje/preventiva-in-skrb-za-zdravje/obvladovanje-nalezljivih-bolezni/koronavirus/) in prek družbenih omrežij (TW: @vladaRS, FB Vlada RS).

Aktivnosti v zvezi s koronavirusom vodi Ministrstvo za zdravje, ki je po Zakonu o nalezljivih boleznih pristojni državni organ. Razmere v Sloveniji in svetu natančno spremlja tudi Sekretariat Sveta za nacionalno varnost.

Pristojna ministrstva z navodili za ravnanje obveščajo vse javne in zasebne zdravstvene zavode, vzgojno-izobraževalne, visokošolske in raziskovalne zavode, objavljajo priporočila glede množičnih prireditev, priporočila potnikom itd., da bi na ta način dosegli vse relevantne javnosti in s preventivnimi ukrepi čim bolj zajezili morebitno širjenje koronavirusa. https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

Vsi pristojni organi zelo resno spremljamo dogajanje v svetu in naši bližini, hkrati pa želimo poudariti, da sta pretiran strah in panika prav tako škodljiva. Z informacijami, ki jih sproti zagotavljamo javnosti, želimo prispevati k umirjenemu reševanju krizne situacije in s tem poleg širjenja virusa preprečiti tudi širše posledice za družbo in gospodarstvo.

Koledar dogodkov za mesec marec 2020

Objavljamo koledar dogodkov, ki se bodo odvijali v mesecu marcu 2020.


Skip to content