Stališča do pripomb in predlogov javnosti – OPPN za kamnolom Poljčane

OPPN kamnolom Poljčane: Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve.

Obvestilo o sprejemu in objavi Odloka o preimenovanju ulic v Občini Poljčane

Spoštovani.

Obveščamo vas, da je Občinski svet Občine Poljčane, dne 19. 1. 2022 na svoji 21. redni seji sprejel Odlok o preimenovanju ulic v Občini Poljčane (v nadaljevanju: Odlok). Odlok je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 3/2022 dne 21. 1. 2022, veljati pa je začel dne 5. 2. 2022.

Na podlagi odloka se na območju občine Poljčane v naselju Poljčane preimenujeta ulici:

Ulica Bračičeve brigade se preimenuje v: Ulica Ivana Cankarja;

Ulica Šercerjeve brigade se preimenuje v: Cvetlična ulica;

v naselju Spodnje Poljčane pa se preimenujejo ulice:

Ulica Prekomorske brigade se preimenuje v: Pot k ribnikom;

Ulica Šlandrove brigade se preimenuje v: Sončna ulica;

Ulica Tomšičeve brigade se preimenuje v: Ulica Franceta Prešerna.

Na podlagi 5. člena Odloka vse stroške v zvezi s preimenovanjem ulic prevzame Občina Poljčane. Ti stroški so:

 • stroški zamenjave napisnih tabel in tabel s hišnimi številkami,
 • stroški zamenjave osebnih dokumentov (osebna izkaznica, potni list, prometno in novo vozniško dovoljenje) tistim prebivalcem ulic, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v ulici, katere ime se spreminja in osebne dokumente izdane pred izvedeno spremembo imena ulic s strani Geodetske uprave Republike Slovenije,
 • stroški fotografiranja za nove osebne dokumente ter
 • stroški, ki bodo nastali poslovnim subjektom v zvezi s spremembo poslovnega naslova (za poslovne subjekte).

 

Glede na vse navedeno vas obveščamo, da se lahko, za potrebe izdelave novih osebnih dokumentov, fotografirate vsak dan v delovnem času:

 • pri FOTO BRBRE d.o.o., Ozka ulica 7, 2310 Slovenska Bistrica ali
 • pri FOTO ČERIČ d.o.o., Trg svobode 13, 2310 Slovenska Bistrica.

Fotografiranje za osebne dokumente bomo organizirali tudi v prostorih Razvojnega centra narave, Bistriška cesta 68, 2319 Poljčane, in sicer:

 • v ponedeljek, 21. 2. 2022 med 9. in 18. uro in
 • v torek, 22. 2. 2022 med 11. in 19. uro.

Po potrebi bomo zagotovili dodatne termine.

Zaradi pričakovanega večjega števila ljudi, smo pripravili razpored za fotografiranje po kriteriju prebivalcev ulic. V primeru gneče vas vljudno prosimo za strpnost in upoštevanje priporočil v zvezi s preprečevanjem širjenja virusa COVID – 19.

Razpored za fotografiranje:

 

Ponedeljek, 21. 2. 2022

prebivalci ulic
od 9. do 10.30 ure Ulica Bračičeve brigade – Ulica Ivana Cankarja
od 10.30 do 12. ure Ulica Šercerjeve brigade – Cvetlična ulica
od 12. do 13.30 ure Ulica Tomšičeve brigade – Ulica Franceta Prešerna
od 13.30. do 15. ure Ulica Šlandrove brigade – Sončna ulice
od 15. do 18. ure Ulica Prekomorske brigade – Pot k ribnikom
Torek, 22. 2. 2022 prebivalci ulic
od 11. do 14. ure Ulica Prekomorske brigade – Pot k ribnikom
od 14. do 15.30 ure Ulica Tomšičeve brigade – Ulica Franceta Prešerna
od 15.30 do 17. ure Ulica Šlandrove brigade – Sončna ulica
od 17. do 18. ure Ulica Bračičeve brigade – Ulica Ivana Cankarja
od 18. do 19. ure Ulica Šercerjeve brigade – Cvetlična ulica

 

Fotografije in potrdilo z referenčno številko fotografije boste lahko prevzeli na Občini Poljčane predvidoma naslednji dan od dne fotografiranja oziroma se boste o prevzemu dogovorili s fotografom.

Zamenjavo osebnih dokumentov (osebne izkaznice, potnega lista (ri potnem listu se sprememba stalnega naslova le pripiše in vozniškega dovoljenja) lahko uredite:

 • na sedežu Upravne enote Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, vsak delovni dan, v delovnem času, po predhodnem dogovoru na tel. št. 02/ 8055 500 ali
 • na Krajevnem uradu Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane,
  • v rednem delovnem času: vsak torek od 8. do 11. in od 12. do 15. ure ter petek od 8. do 11. in od 12. do 13. ure, (tel. 02/8033 600);
  • za prebivalce ulic, katerih imena se spreminjajo, smo zagotovili dodatne termine poslovanja KU Poljčane, in sicer:

– v sredo, 23. 2. 2022 od 8. do 11. in od 12. do 17. ure

– v sredo, 2. 3. 2022 od 8. do 11. in od 12. do 17. ure

– v sredo, 9. 3. 2022 od 8. do 11. in od 12. do 17. ure

Za ureditev zamenjave osebnih dokumentov na Krajevnem uradu Poljčane v času dodatnih terminov, vas prosimo, da zaradi preprečevanja večje gneče pred uradom, svoj prihod predhodno najavite. To storite tako, da pokličete na tel. št.  02/8029 220 – tajništvo Občine Poljčane. Ob klicu sporočite vaše ime in priimek ter želeni termin. V kolikor vaš želeni termin zaradi zasedenosti ne bo mogoč, vam bomo določili drugega.

 • na sedežu katerekoli upravne enote v Republiki Sloveniji oziroma krajevnem uradu, vsak delovni dan, v delovnem času in po predhodnem dogovoru, ali
 • elektronsko preko portala e-uprava (https://e-uprava.gov.si/).

Zamenjavo prometnega dovoljenja lahko uredite pri izvajalcih registracij vozil ali na sedežu Upravne enote Slovenska Bistrica, Oddelek za upravne notranje zadeve, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, vsak delovni dan, v delovnem času, po predhodnem dogovoru na tel. št. 02/ 8055 500.

Kot že zgoraj omenjeno stroške, ki bodo nastali zaradi preimenovanja ulic plača Občina Poljčane. Tako pri fotografu (Brbre ali Čerič) kot pri Upravni enoti Slovenska Bistrica oziroma na Krajevnem uradu Poljčane ne boste plačali ničesar. Sami boste morali poravnati strošek v primeru, da boste zamenjavo osebnih dokumentov urejali na katerikoli drugi upravni enoti in v primeru, da boste zamenjavo urejali elektronsko, prav tako boste morali sami poravnati strošek zamenjave prometnega dovoljenja pri izvajalcih registracij vozil. Na podlagi vloge za  povrnitev stroškov, ki jo boste vložili na Občino Poljčane, vam bomo stroške povrnili.

Zaradi preimenovanja ulic boste prejeli tudi nove tablice s hišnimi številkami in nazivi ulic. V skladu z določilom iz četrte alineje prvega odstavka 31. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju ulic in stavb, ki določa, da morata biti pri preštevilčenju stavbe eno leto nameščeni obe tablici z jasno oznako, katera je stara in katera nova oznaka stavbe, vas prosimo, da novo tablico namestite zraven stare tablice. Nove tablice boste lahko prevzeli na sedežu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, o čemer vas bomo predhodno obvestili.

Občina Poljčane bo izvajalce gospodarskih javnih služb v občini (Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. in OKP Rogaška Slatina d.o.o.) obvestila o spremembah ulic in naslovov, sami pa boste morali spremembe javiti izvajalcem drugih storitev za katere plačujete račune (dobava električne energije, internetne storitve, storitev mobilne telefonije, TV, RTV prispevek, idr.) in vašim izbranim bankam.

Za poslovne subjekte se je sprememba poslovnega naslova v Poslovnem in sodnem registru Slovenije že izvršila na podlagi obvestila pristojne Geodetske uprave Republike Slovenije. Zastopniki poslovnih subjektov morate uskladiti morebitne ustanovitvene akte. V kolikor boste poslovni subjekti zaradi preimenovanja ulic imeli še kakšne stroške, jih lahko priglasite in zahtevate vračilo stroškov na podlagi vloge z obveznimi prilogami, ki jo pošljete na naslov: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali na e-naslov: obcina@poljcane.si.

Več o prijavi sprememb podatkov za podjetja, lahko najdete na: https://spot.gov.si/sl/teme/prijava-sprememb-podatkov-podjetja/

Za kakršnekoli informacije ali dodatna pojasnila lahko pokličete na tel. št. 02/8029 223 ali 064 146 210 ali pišete na e-naslov: renata.golob@poljcane.si.

Občinski podrobni prostorski načrt za STU3 in STU1, Studenice

JAVNA OBJAVA IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA STU3 in STU1, STUDENICE

Občina Poljčane v skladu s 108. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) objavlja izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za STU3 in STU1, Studenice (v nadaljevanju: OPPN).

Cilj OPPN je zagotoviti skladen prostorski razvoj naselja in dolgoročno zadovoljevanje razvojnih in ostalih potreb z javnimi koristmi na področju varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. OPPN za območje Studenic se bo načrtoval s poudarkom na prenovi in notranjem razvoju območja ter ustreznim načrtovanjem javnih prostorov.

S predstavitvijo izhodišč želi Občina Poljčane zagotoviti sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb. Zbrani predlogi in pripombe se bodo smiselno vključili v pripravo osnutka OPPN. Predloge in pripombe je možno podati v času od 22. 2. 2022 do vključno 8. 3. 2022 pisno na naslov Občina Poljčane, Bistriška c. 65, 2319 Poljčane ali preko elektronskega naslova obcina@poljcane.si.

Pogoji za plakatiranje v času volilne kampanje za redne volitve poslank in poslancev v DZ

Objavljamo Pogoje za plakatiranje v času volilne kampanje za redne volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, ki bodo v nedeljo, 24. 4. 2022.

Občina, ki ima vrtec s Plečnikovo nagrado

Objavljamo članek, ki je objavljen v reviji Demokracija in vam želimo prijetno branje.

Šola zdravja “Potujte z nami”
Predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo rednih volitev poslancev v Državni zbor RS, ki bodo 24. 4. 2022

Državna volilna komisija Republike Slovenije je občine poprosila za podajo predlogov za člane volilnih odborov na voliščih za izvedbo rednih volitev poslancev v Državni zbor RS, ki bodo 24. 4. 2022.

Na podlagi 41. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB, 54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) se pri imenovanju članov volilnih odborov najprej upoštevajo predlogi političnih strank, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v državni zbor izvoljeni kandidati, in sicer po vrstnem redu glede na število izvoljenih kandidatov pri čemer v primeru enakega števila odloči žreb, nato pa predlogi drugih političnih strank in lokalnih skupnosti ter njihovih delov.

Zainteresirane občane, društva ali organizacije pozivamo k oddaji predlogov za predsednika ali člana volilnega odbora za izvedbo volitev, ki bodo v nedeljo, 24.4.2022. V skladu z določbo prvega odstavka 41. člena Zakona o volitvah v državni zbor mora član volilnega odbora (oziroma predsednik in njegov namestnik) imeti volilno pravico in stalno prebivališče na območju volilnega okraja.

Predlogu mora obvezno biti priložen izpolnjen in podpisan obrazec soglasja kandidata. Člani odborov bodo morali na dan izvedbe volitev izpolnjevati pogoj PCT oziroma takrat veljavne ukrepe za preprečevanje širjenja COVID-19.

Predloge lahko pošljete po pošti na naslov: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po elektronski pošti na naslov: obcina@poljcane.si ali oddate osebno v tajništvu občine v času uradnih ur, najkasneje do 1. 3. 2022.


Skip to content