Zbori občanov in 1. seje vaških odborov

Na podlagi 64. in 67. člena Statuta Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2021- UPB-1) ter 7. člena Odloka o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 42/2007) Županja Občine Poljčane sklicuje

ZBORE OBČANOV in 1. SEJE VAŠKIH ODBOROV ZA OBMOČJE SKUPNOSTI POSAMEZNIH VAŠKIH ODBOROV,

ki bodo v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane – sejna soba, po naslednjem urniku:

Datum in ura Vaški odbor za območja naselij:
3. 4. 2023 ob 16.30 Globoko ob Dravinji, Modraže in Novake
3. 4. 2023 ob 17.00 Brezje in Križeča vas,
3. 4. 2023 ob 17.30 Hrastovec pod Bočem, Krasna in Studenice
3. 4. 2023 ob 18.00 Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično
4. 4. 2023 ob 16.30 Lušečka vas in Čadramska vas
4. 4. 2023 ob 17.00 Poljčane
4. 4. 2023 ob 17.30 Sp. Poljčane
4. 4. 2023 ob 18.00 Sp. Brežnica in Stanovsko

 

Predlog dnevnega reda:

 1. Predstavitev Odloka o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane in določitvi njihovih območij.
 2. Potrditev članov vaških odborov na podlagi predlogov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
 3. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika vaškega odbora.
 4. Razno

 

Ponovni javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje članov vaških odborov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane ponovno poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane ter širšo zainteresirano javnost,k predložitvi predlogov za člane vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane, in sicer za:

 • vaški odbor za območje naselij Globoko ob Dravinji, Modraže in Novake
 • vaški odbor za območje naselij Brezje in Križeča vas
 • vaški odbor za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično
 • vaški odbor za naselje Lušečka vas in Čadramska vas
 • vaški odbor za območje naselja Sp. Poljčane,
 • vaški odbor za območje naselja Sp. Brežnica in Stanovsko.

Rok za predložitev predlogov je: 3. 3. 2023 do 12. ure. 

Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika v skupščino javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v skupščino javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Rok za predložitev predlogov je: 13. 2. 2023 do 12. ure

Javni pozivi k predložitvi predlogov za imenovanje članov občasnih delovnih teles – odborov in vaških odborov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za:

člane občasnih delovnih teles:

 • Odbora za okolje in prostor,
 • Odbora za družbene zadeve, šport in mladino
 • Odbora za gospodarstvo, turizem, kmetijstvo in razvoj podeželja ter

člane vaških odborov.

Rok za predložitev predlogov je 13.  2. 2023 do 12. ure.

 

Okvara električnega omrežja

Obveščamo občane Poljčan iz območja Studenice – Križeča vas, da je prišlo do večje okvare na električnem omrežju, ki jo bo Elektro Maribor skušalo v najkrajšem možnem času odpraviti (predvidoma danes do 17. ure).

Prosimo za razumevanje.

Javni pozivi k predložitvi predlogov za imenovanje članov Statutarno pravne komisije, Komisije za pritožbe in ugovore občanov in Komisije za priznanja in odlikovanja ter članov Nadzornega odbora Občine Poljčane

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za člane:

 • Statutarno pravne komisije,
 • Komisije za pritožbe in ugovore občanov,
 • Komisije za priznanja in odlikovanja in
 • Nadzornega odbora Občine Poljčane

Rok za predložitev predlogov je: 9. 1. 2023 do 12. ure.

 

 

POROČILI O IZIDU VOLITEV

Objavljamo poročili o izidu lokalnih volitev 2022 v Občini Poljčane:

Spremljanje lokalnih volitev 2022

LOKALNE VOLITVE 2022 lahko spremljate

Do dneva volitev bodo na voljo kandidacijske liste ter nekatere pomembne povezave, na dan volitev pa bo prikazana še udeležba ter rezultati.

 • preko spletne strani Državne volilne komisije (za Občino Poljčane): 

KANDIDATI:

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/obcine/poljcane/kandidati

UDELEŽBA:

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/obcine/poljcane/udelezba

REZULTATI:

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/obcine/poljcane/rezultati

 

Objavljamo tudi navodila za medije:

Lokalne volitve 2022 – predčasno glasovanje

Občinska volilna komisija Občine Poljčane obvešča občane, da bo predčasno glasovanje za župana in člane občinskega sveta, potekalo v sredo, 16. novembra 2022 med 7. in 19. uro na volišču na sedežu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, sejna soba.

Pogoji za plakatiranje v času referendumske kampanje

Občina Poljčane objavlja Pogoje za plakatiranje v času referendumske kampanje za izvedbo zakonodajnih referendumov (o noveli Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-A), o noveli Zakona o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-J) in o noveli Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B), ki bodo v nedeljo 27. 11. 2022

 

Seznam vloženih in potrjenih kandidatur – izžreban vrstni red

Objavljamo seznama vloženih in potrjenih kandidatur za župana in občinski svet Občine Poljčane

Pogoji za oddajo poslovnih prostorov v uporabo

Občina Poljčane objavlja Pogoje za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Poljčane v občasno uporabio za organizacijo predvolilnih shodov v času volilne kampanje za redne volitve v občinski sveti in redne volitve župana v letu 2022.

Obvestilo – predčasno glasovanje na volitvah predsednika republike

Predsednica državnega zbora Republike Slovenije je na podlagi petega odstavka 103. člena Ustave RS in prvega odstavka petega člena ZVRP dne 20. 7. 2022 razpisala volitve predsednika republike (Uradni list RS, št. 97/22).

Za dan splošnega glasovanja je določena nedelja, 23. 10. 2022.

Na podlagi 20. člena Zakona o volitvah predsednika republike in 69. člena Zakona o volitvah v državni zbor bo predčasno glasovanje izvedeno 18., 19. in 20. 10. 2022 (od 7.00 do 19.00 ure) na sedežih volišč za predčasno glasovanje.

Občani Občine Poljčane lahko v teh dneh predčasno glasujete na sedežu predčasnega volišča, ki je na naslovu Upravne enote Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica.

Pogoji za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2022

Občina Poljčane objavlja Pogoje za plakatiranje v času volilne kampanje za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo v nedeljo 20. 11. 2022

Predlaganje kandidatov za člane volilnih odborov za lokalne volitve 2022, ki bodo 20. 11. 2022

Občinska volilna komisija Občine Poljčane poziva politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občane, da podajo svoje predloge za imenovanje predsednika in člane volilnih odborov ter njihove namestnike.

Pisne predloge skupaj s soglasjem in izjavo lahko posredujete do 15. 9. 2022 na naslov Občina Poljčane, Občinska volilna komisija, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali na e-naslov: obcina@poljcane.si.

Lokalne volitve 2022

Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije, Mag. Urška Klakočar Zupančič, je dne 20. 07. 2022, na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) razpisala Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov.

Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov bodo v nedeljo, 20. novembra 2022.

Vse informacije in obrazce objavljamo na naši spletni strani: Za občane – Lokalne volitve 2022. 

 

Pogoji za plakatiranje v času volilne kampanje za redne volitve predsednice oziroma predsednika RS, ki bodo 23. 10. 2022

Občina Poljčane objavlja Pogoje za plakatiranje v času volilne kampanje za redne volitve predsednice oziroma predsednika RS, ki bodo 23. 10. 2022

 

Predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo volitev predsednika republike, ki bodo 23. 10. 2022

Pozdravljeni,

Državna volilna komisija Republike Slovenije je občine poprosila za podajo predlogov za člane volilnih odborov na voliščih za izvedbo volitev predsednika republike, ki bodo 23. 10. 2022.

Na podlagi 41. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB, 54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) se pri imenovanju članov volilnih odborov najprej upoštevajo predlogi političnih strank, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v državni zbor izvoljeni kandidati, in sicer po vrstnem redu glede na število izvoljenih kandidatov pri čemer v primeru enakega števila odloči žreb, nato pa predlogi drugih političnih strank in lokalnih skupnosti ter njihovih delov.

Zainteresirane občane, društva ali organizacije pozivamo k oddaji predlogov za predsednika ali člana volilnega odbora za izvedbo volitev, ki bodo v nedeljo, 23.10.2022. V skladu z določbo prvega odstavka 41. člena Zakona o volitvah v državni zbor mora član volilnega odbora (oziroma predsednik in njegov namestnik) imeti volilno pravico in stalno prebivališče na območju volilnega okraja.

Predlogu mora obvezno biti priložen izpolnjen in podpisan obrazec soglasja kandidata. 

Predloge lahko pošljete po pošti na naslov: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po elektronski pošti na naslov: obcina@poljcane.si ali oddate osebno v tajništvu občine v času uradnih ur, najkasneje do 5. 9. 2022.

Predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo rednih volitev poslancev v Državni zbor RS, ki bodo 24. 4. 2022

Državna volilna komisija Republike Slovenije je občine poprosila za podajo predlogov za člane volilnih odborov na voliščih za izvedbo rednih volitev poslancev v Državni zbor RS, ki bodo 24. 4. 2022.

Na podlagi 41. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB, 54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) se pri imenovanju članov volilnih odborov najprej upoštevajo predlogi političnih strank, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v državni zbor izvoljeni kandidati, in sicer po vrstnem redu glede na število izvoljenih kandidatov pri čemer v primeru enakega števila odloči žreb, nato pa predlogi drugih političnih strank in lokalnih skupnosti ter njihovih delov.

Zainteresirane občane, društva ali organizacije pozivamo k oddaji predlogov za predsednika ali člana volilnega odbora za izvedbo volitev, ki bodo v nedeljo, 24.4.2022. V skladu z določbo prvega odstavka 41. člena Zakona o volitvah v državni zbor mora član volilnega odbora (oziroma predsednik in njegov namestnik) imeti volilno pravico in stalno prebivališče na območju volilnega okraja.

Predlogu mora obvezno biti priložen izpolnjen in podpisan obrazec soglasja kandidata. Člani odborov bodo morali na dan izvedbe volitev izpolnjevati pogoj PCT oziroma takrat veljavne ukrepe za preprečevanje širjenja COVID-19.

Predloge lahko pošljete po pošti na naslov: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po elektronski pošti na naslov: obcina@poljcane.si ali oddate osebno v tajništvu občine v času uradnih ur, najkasneje do 1. 3. 2022.

Javno zbiranje ponudb

Občina Poljčane objavlja:

 

Javni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje člana nadzornega sveta javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. – ponovitev

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane ponovno poziva člane in članice Občinskega sveta Občine Poljčane, politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, ter širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za člana nadzornega sveta javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Poziv k predložitvi pripomb in predlogov k osnutkom pokrajinske zakonodaje

Občina Poljčane vabi zainteresirano javnost k podaji pripomb in predlogov k osnutkom pokrajinske zakonodaje in opredelitvijo glede vprašanj same ustanovitve pokrajin, njihovega imena in sedeža ter umestitvijo občine v posamezno pokrajino.

Vaše predloge in pripombe oziroma mnenja lahko posredujete v pisni obliki na naslov: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po elektronski pošti na naslov: obcina@poljcane.si, najkasneje do vključno 10. 2. 2021.

 

Povezave:

http://www.pokrajine.si/zbornik2020/mobile/index.html#p=1

https://drzavnisvet.si/post/574304/delovni-posvet-pokrajine-v-sloveniji-skozi-pogled-stroke

 

 

Nujno varstvo otrok

Spoštovani občani!

V skladu z dne 23. 10. 2020 objavljenim Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 1522020; v nadaljevanj: Odlok) in dne 23. 10. 2020 prejeto okrožnico Ministrstva za šolstvo, izobraževanje in šport, je župan Občine Poljčane Stanislav Kovačič v skladu s pooblastili in dogovorom z Vrtcem Otona Župančiča Slovenska Bistrica sprejel sklep o določitvi izjem od zaprtja vrtcev za nujno varstvo otrok. V času veljavnosti, ki vključuje tudi vrtce, bo tako zagotovljeno nujno varstvo otrok staršev, ki so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način, in sicer v omejenem obsegu (zgolj nujno varstvo) in v skladu s priporočenimi smernicami ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Od 26. oktobra 2020 do nadaljnjega je v skladu z državnim Odlokom zaradi preprečitve širjenja virusa SARS je Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica na območju občine Poljčane zaprt, vendar je v tem času zagotovljeno nujno varstvo v enoti vrtca v Poljčanah.

 Za uveljavitev pravice do nujnega varstva morajo starši (oba oz. enostarševska družina za enega) oziroma skrbniki predložiti ustrezno potrdilo delodajalca o nujnosti opravljanja dela, prav tako pa morajo predložiti podpisano izjavo, da je otrok zdrav in v zadnjem obdobju ni bil v stiku z osebo, okuženo s COVID 19 (izjavo pridobite pri strokovni delavki vrtca oz. je dostopna na spletni strani vrtca na naslovu: https://www.vrtec-slobistrica.si).

Za nujno varstvo kontaktirajte tajništvo matične enote Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica na tel .št. 02/80 51 420 ali e-naslov: vrtec.slo-bistrica@guest.arnes.si.

Vrtec je za odsotne otroke v času zaprtja brezplačen.

Odlok in sklep župana Občine Poljčane sta na voljo na vpogled v priponkah.

Hvala za razumevanje in ostanite zdravi!

Poziv prostovoljcem

Vabimo vse prostovoljce, da se aktivno vključijo v naloge pri izvajanju pomoči in ukrepov ob epidemiji koronavirusa na območju občine Poljčane.

Vse, ki bi želeli v primeru potrebe štabu Civilne zaščite Občine Poljčane pomagati prosimo, da se javite na telefonsko številko 064 243 990 ali na mail cz@poljcane.si.

Ob prijavi navedite vaše ime in priimek, naslov, kontaktno številko, možnost lastnega prevoza, časovni okvir, kdaj ste na voljo za pomoč in področje, kjer bi lahko pomagali (na področju dela z otroki, oskrbe z nujnimi življenjskimi potrebščinami, dostavi zdravil, dežuranje na telefonski številki štaba CZ …).

Prostovoljci naj bodo zdravi polnoletni občani, mobilni in brez kroničnih bolezni ali kroničnega bolnika med svojimi najbližjimi ter v zadnjih 14 dneh niso bili v neposrednem stiku z okuženimi.

Vaše podatke bomo evidentirali, vas uvrstili na listo prostovoljcev in vas kontaktirali. Za pomoč vas bomo prosili le v primeru, da bi prišlo do razmer, ki bi narekovale vključitev dodatne pomoči.

Za vaš odziv se vam iskreno zahvaljujemo!

štab CZ občine Poljčane

Video snemanje občinskih cest na območju občine Poljčane

Občane obveščamo, da bo predvidoma od 26. oktobra 2020 do 6. novembra 2020 potekalo video snemanje občinskih cest na območju občine Poljčane. Snemanje bo po naročilu občine izvajalo podjetje DFG CONSULTING, d.o.o. z namenom pridobivanja podatkov cestne infrastrukture v upravljanju občine. V občinski upravi namreč  urejamo in osvežujemo podatkovno bazo o cestah. Podatki bodo zaupne narave in NE bodo javno dostopni. Vozilo, ki bo opravljalo snemanje, je znamke Toyota RAV4 srebrno – kovinske barve. Na njem je zapisano ime podjetja ter dejavnost – snemanje cest.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o snemanju: Nataša Dvoršak, tel. 02 / 802 92 27, elek. pošta:  natasa.dvorsak@poljcane.si.

 

Poziv k predložitvi predlogov za imenovanje sodnikov porotnikov pri Okrožnem sodišču v Mariboru

Okrožno sodišče v Mariboru, je v Uradnem listu RS, št. 121/20 z dne 11. 9. 2020, objavilo poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Mariboru.

Na podlagi 1. odstavka 45. člena Zakona o sodiščih,  lahko kandidate za sodnike porotnike predlagajo predstavniški organi občin (občinski sveti) z območja sodišča, pri katerem bodo sodniki porotniki, lahko pa tudi interesne organizacije, ki so registrirane kot društva ali združenja in delujejo na območju občine. Politične stranke neposredno ne morejo predlagati kandidatov.

S predmetnim pozivom vabimo predlagatelje (interesne organizacije, ki so registrirane kot društva ali združenja in delujejo na območju občine), da svoje pisne predloge kandidatov za sodnike porotnike (najmanj en predlog), s priloženim soglasjem predlaganega kandidata, posredujete na naslov:

Okrožno sodišče v Mariboru, Urad predsednice, Sodna ulica 14, 2503 Maribor ali kadrovska.ozmb@sodisce.si najpozneje do 10. 11. 2020.

V kolikor želite, da se predlagani kandidat sodišču posreduje kot kandidat Občinskega sveta Občine Poljčane, pisne predloge kandidatov za sodnike porotnike (najmanj en predlog), s priloženim soglasjem predlaganega kandidata za imenovanje v funkcijo sodnika porotnika pošljite na naslov:

Občina Poljčane, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, do vključno 16. 10. 2020.


Skip to content