Dovoljene izjeme od prepovedi kurjenja v naravnem okolju v občini Poljčane (objava 23. 3. 2020 ob 17.49)

DOVOLJENE IZJEME OD PREPOVEDI KURJENJA V NARAVNEM OKOLJU V OBČINI POLJČANE

Občinski štab Civilne zaščite je izdal odredbo o dopolnitvi odredbe o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju občine Poljčane z dne 17. 3. 2020, ki velja od 23. 3. 2020 od 17. ure do preklica – za preprečevanje škode zaradi morebitne pozebe ali prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja.

Kot je že pojasnjeno v »Dodatku k Razglasu – pozeba« je kljub odrejeni prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju občine Poljčane slednje vseeno dovoljeno zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja, če tako odredi organ, pristojen za gozdove, ter preprečevanja pozebe v trajnih nasadih (sadovnjakih, hmeljiščih in vinogradih). V času razglašene epidemije koronavirusa COVID-19 pa lahko lastniki in upravljalci gozdov, sadovnjakov, hmeljišč in vinogradov zaradi poenostavitve in pospešitve postopkov, razbremenitve gasilskih enot v času razglašene epidemije koronavirusa COVID-19, zlasti pa z namenom preprečitve škode v gozdovih, sadovnjakih, hmeljiščih in vinogradih, izjemoma izvajajo kurjenje v naravnem okolju tudi brez izdanega dovoljenja pristojne izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje ter brez organiziranja požarne straže.

Občane pozivamo k doslednemu upoštevanju prepovedi in dovoljenih izjem, tako da bodo prostovoljni gasilci na voljo za potrebe zagotavljanja pomoči prizadetim zaradi širjenja koronavirusa.

Poljčane, 23. 3. 2020

Skip to content