Postopek za dostop do informacij javnega značaja

Prosilec lahko zahteva dostop do informacij javnega značaja z neformalno (ustno) ali pisno zahtevo, ki jo naslovi na organ, za katerega meni, da razpolaga z želeno informacijo.

Neformalna zahteva:

Če prosilec zahteva dostop do informacije javnega značaja ustno, preko telefona ali po elektronski poti, mu je organ dolžan omogočiti dostop do zahtevanih informacij, razen če gre za podatke iz prvega ali šestega odstavka 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Pisna zahteva

Prosilec lahko zahteva dostop do informacije javnega značaja s pisno vlogo, ki mora vsebovati:

  • navedbo organa, kateremu pošiljate zahtevek
  • osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu
  • naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca
  • informacijo, s katero se želite seznaniti
  • navedbo, na kakšen način se želite seznaniti z vsebino zahtevane informacije (fotokopija, prepis, elektronski zapis, vpogled).

Za pisno vlogo se šteje vloga, ki je podana ustno na zapisnik pri organu, za katerega meni, da razpolaga z informacijo, vloga, poslana po pošti ali vloga poslana po elektronski poti, ki je podpisana z varnim elektronskim podpisom. Elektronska vloga se lahko pošlje na uradni spletni naslov Občine Poljčane obcina@poljcane.si .

Način posredovanja informacij:

Prosilcu se zahtevana informacija posreduje tako, da se mu zagotovi njen prepis, fotokopijo, elektronski zapis, ali pa da se mu omogoči vpogled v vsebino zahtevane informacije. Če organ zahtevo za dostop do informacij javnega značaja delno ali v celoti zavrne, o tem izda odločbo.

Rok za odločitev:

Organ je dolžan o vaši zahtevi odgovoriti najkasneje v roku 20 delovnih dni od dneva prejema popolne zahteve.

Pravno varstvo:

Prosilcu je pravno varstvo zagotovljeno samo v primeru, da je podal pisno zahtevo. Zahteva, ki je bila poslana po elektronski pošti, se šteje za pisno zahtevo, če je elektronsko podpisana, v nasprotnem primeru jo organ obravnava kot ustno zahtevo.

Pooblaščeni osebi za dajanje informacij javnega značaja:

Renata Golob, univ. dipl. prav., Direktorica občinske uprave
tel: 02/ 8029 223, 064 146 210
e-mail: renata.golob@poljcane.si

Spomenka Vodopivec, univ. dipl. prav., Podsekretar – vodja družbenih dejavnosti
tel:  02 8029 224, 040 640 044
e-mail: spomenka.vodopivec@poljcane.si

Skip to content