Gospodarske javne službe

Lokalne gospodarske javne službe v Občini Poljčane, način njihovega izvajanja, strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb in druga vprašanja v zvezi z izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Poljčane ureja Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Poljčane (Ur. l. RS, št. 79/11)

Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:

 • oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
 • zbiranje komunalnih odpadkov,
 • prevoz komunalnih odpadkov,
 • obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
 • odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
 • urejanje in čiščenje javnih površin,
 • vzdrževanje občinskih javnih cest,
 • pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.

Kot izbirne lokalne gospodarske javne službe pa se opravljajo naslednje dejavnosti:

 • upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve
 • vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so v funkciji javnih površin naselja,
 • varstvo pred požarom.

OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IZVAJALEC
OSKRBA S PITNO VODO OKP
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Komunala Slov. Bistrica
ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV Komunala Slov. Bistrica
PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV Komunala Slov. Bistrica
OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV Komunala Slov. Bistrica
ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV Komunala Slov. Bistrica
UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN Režijski obrat Občine Poljčane
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH JAVNIH CEST Cestno podjetje Ptuj d.d., Seznam kontaktnih številk
POMOČ, OSKRBA IN NAMESTITEV ZAPUŠČENIH ŽIVALI V ZAVETIŠČU Snaga d.o.o Maribor, Zavetišče za živali Maribor

IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IZVAJALEC
UPRAVLJANJE S POKOPALIŠČI, UREJANJE TER VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ
IN POGREBNE STORITVE
Režijski obrat Občine Poljčane, Yamaco d.o.o.
VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN, OBJEKTOV IN NAPRAV NA, OB ALI NAD VOZIŠČI
DRŽAVNIH CEST, KI SO V FUNKCIJI JAVNIH POVRŠIN NASELJA
Cestno podjetje Ptuj d.d.Seznam kontaktnih številk
VARSTVO PRED POŽAROM PGD Poljčane

Skip to content