Medobčinski inšpektorat in redarstvo

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN SLOVENSKA BISTRICA, POLJČANE IN MAKOLE

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
Telefonska številka centrale: 02 / 8432 810

spletni naslov: www.slovenska-bistrica.si

Pisarna v Poljčanah deluje v prostorih občine na naslovu Bistriška cesta 65, Poljčane:

Robert Vrečko, inšpektor
Tel.: 02 / 8029 230  ali 030 640 630
e-pošta: robert.vrecko@poljcane.si

Marko Ošlak, občinski redar
Tel.: 02 / 8029 231 ali 030 323 996
e-pošta: marko.oslak@poljcane.si

Faks: 02 / 8029 226 (Občina Poljčane)

Uradne ure:

Ob ponedeljkih med 8.00  in 10.00 uro v prostorih Medobčinskega inšpektorata in redarstva, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica.

Vsako sredo med 8.00  in 10.00 uro v prostorih Občine Poljčane (mansarda).

Predstavitev Medobčinskega inšpektorata in redarstva

Občine Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole so, z Odlokom o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole, ustanovile skupno občinsko upravo za opravljanje nalog občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva. Sedež skupne občinske uprave je na naslovu Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica. Prostori pa so na Kolodvorski ulici 10 v Slovenski Bistrici.
Na območju Občine Poljčane naloge izvajata inšpektor Robert Vrečko in redar Marko Ošlak.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja za občini ustanoviteljici upravne naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov občin ustanoviteljic, skladno z zakonom ter naloge občinskega redarstva. Medobčinski inšpektorat in redarstvo je prekrškovni organ. Vodi inšpekcijske in prekrškovne postopke v občinah ustanoviteljicah. Plačane globe za prekrške, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen. Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa, kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. Pristojen je za odločanje na prvi  stopnji v upravnih, v strokovnih in drugih zadevah, za katere je organiziran, v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi. Na drugi stopnji pa odloča župan tiste občine, v katere krajevno pristojnost posamezna zadeva spada.

Najpogosteje se izvaja nadzor izvrševanja predpisov, ki določajo:
• nadzor nad občinskimi cestami,
• nadzor nad zbiranjem in ravnanjem s komunalnimi odpadki,
• nadzor nad odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
• nadzor nad spoštovanjem odlokov o oglaševanju,
• nadzor nad predpisi, ki urejajo vzdrževanje zelenih površin, objektov in naprav ter okolice zgradb,
• nadzor prometa na občinskih cestah in državnih cestah v naseljih.

Skip to content