Režijski obrat

Z odlokom o ustanovitvi režijskega obrata (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/11) je Občina Poljčane ustanovila režijski obrat za izvajanje javnih gospodarskih služb, in sicer za:

  • urejanje in čiščenje javnih površin ter
  • upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve.

Režijski obrat je organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota občinske uprave in ni pravna oseba. Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge za režijski obrat na področju lokalnih gospodarskih javnih služb opravlja občinska uprava Občine Poljčane.

Skip to content