Zbirni center za odpadke

Po uvedbi ekoloških otokov in ločenega zbiranja odpadkov od vrat do vrat, je zbirni center zadnji v vrsti ureditev v občini, ki omogočajo enostavno in ustrezno odlaganje odpadkov.

Center je namenjen občanom, da bodo lahko odlagali vse vrste nenevarnih odpadkov, ki sodijo v zbirni center in ne v naravno in bivalno okolje.

Odpiralni čas:
vsak delovni torek 15.00 – 19.00
vsak delovni četrtek 15.00 – 19.00
vsaka nepraznična sobota 7.00 – 11.00 

Velikost in zmogljivost objekta:
Zazidalna površina:  792,00 m2
Neto tlorisna površina: 757,65 m2
Bruto prostornina: 6.005,2 m3
Neto prostornina: 5.704,95 m3
Tlorisne dimenzije: 36,00 m x 22,00 m
Uporabno dovoljenje:  26. 7. 2016

Vrednost investicije:

 • gradbeni del: 224.000 EUR
 • zabojniki: 22.000 EUR
 • nadzor 5.000 EUR
 • projektna dokumentacija: 6.000 EUR
 • izdelava OPPN: 8.000 EUR
 • sofinancerska sredstva Republike Slovenije, MGRT: 55.000 EUR

Upravljalec objekta: Komunala Slovenska Bistrica

Namen, ki smo ga zasledovali z izgradnjo zbirnega centra za odpadke:

 • zmanjšanje nastajanja in nevarnostnega potenciala odpadkov na izvoru,
 • povečanje snovne in energetske izrabe odpadkov ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
 • vzpostavitev učinkovitega sistema ravnanja z odpadki,
 • postopno odpravo starih bremen.

Cilji investicije:

 • pristop k celovitemu reševanju problematike ravnanja z odpadki;
 • izboljšanje javne komunalne infrastrukture v občini Poljčane; površina območja zbirnega centra je cca. 2.100 m2 in cca. 525 m2 dovozne ceste;
 • zagotovitev lastnega zbirnega centra v občini Poljčane;
 • na enem mestu zbrati čim večje količine odpadkov;
 • zmanjševanje količin odloženih odpadkov in s tem varovanje narave;
 • zmanjšanje negativnih vplivov na okolje skozi zmanjšanje nepotrebnih prevozov odpadkov;
 • doseči nižje stroške ravnanja s komunalnimi odpadki, s tem pa tudi doseganje nižje cene za uporabnike;
 • višja stopnja ohranjanja naravnega okolja zaradi urejenega Zbirnega centra za odpadke;
 • boljši estetski videz in večja urejenost območja in podeželskega okolja;
 • višja kvaliteta življenja prebivalstva, večanje razvojnih priložnosti, zmanjševanje odseljevanje prebivalstva iz območja, še zlasti odhajanja mladih oz. stimuliranje prisiljevanja mladih družin na območje;
 • zmanjšanje stroškov daljšega odvoza odpadkov.

Omilitveni ukrepi za obvladovanje obremenjevanja tal in podzemne vode v času obratovanja:

 • Odpadnih vod ni dovoljeno ponikati (tudi ne po čiščenju na lovilcu olj)
 • S streho je bilo potrebno prekriti vse površine zbirnega centra,
 • Ograditi zbirni center s polno, vodotesno ograjo,
 • Zagotoviti zbiranje vse meteorne vode s strehe objekta in jo odvajati v potok Bela,
 • Izvesti nepropustne asfaltirane povozne in zbiralne površine.
Skip to content