Občinski podrobni prostorski načrt za STU3 in STU1, Studenice

JAVNA OBJAVA IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA STU3 in STU1, STUDENICE

Občina Poljčane v skladu s 108. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) objavlja izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za STU3 in STU1, Studenice (v nadaljevanju: OPPN).

Cilj OPPN je zagotoviti skladen prostorski razvoj naselja in dolgoročno zadovoljevanje razvojnih in ostalih potreb z javnimi koristmi na področju varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. OPPN za območje Studenic se bo načrtoval s poudarkom na prenovi in notranjem razvoju območja ter ustreznim načrtovanjem javnih prostorov.

S predstavitvijo izhodišč želi Občina Poljčane zagotoviti sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb. Zbrani predlogi in pripombe se bodo smiselno vključili v pripravo osnutka OPPN. Predloge in pripombe je možno podati v času od 22. 2. 2022 do vključno 8. 3. 2022 pisno na naslov Občina Poljčane, Bistriška c. 65, 2319 Poljčane ali preko elektronskega naslova obcina@poljcane.si.

Skip to content