Civilna zaščita in požarna varnost

CIVILNA ZAŠČITA
Civilna zaščita je, v skladu z določili Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 64/1994, 28/2006 in 97/2010), namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Civilna zaščita obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč.

Telefonska številka: 064 243 990
E-naslov: cz@poljcane.si

ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE OBČINE POLJČANE
Štab civilne zaščite občine izvaja operativno-strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v skladu s sprejetimi načrti. Delo štaba vodi poveljnik, v njegovi odsotnosti pa namestnik poveljnika. Štab ima določeno število članov, ki se imenujejo iz vrst strokovnjakov ter predstavnikov tistih organov, organizacij in služb, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči v skladu s sprejetimi načrti zaščite in reševanja.

Poveljstvo in štab civilne zaščite Občine Poljčane sestavljajo:

  • Lavra SLATENŠEK, poveljnica
  • Vincenc ZOBEC, namestnik poveljnika

V štab Civilne zaščite Občine Poljčane so imenovani:

  • Marko DROZG,
  • Iztok KUREŽ,
  • Mirko SLATENŠEK,
  • Matjaž POLANEC,
  • Andrej ŠPELEC, namestnik poveljnika PGD Poljčane.

POŽARNA VARNOST
Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva. Javno gasilsko službo, v skladu z določili Zakona o gasilstvu (Ur. l. RS, št. 71/1993, 28/1995, 28/2000 in 91/2005) na območju občine Poljčane opravlja Prostovoljno gasilsko društvo Poljčane, ki se preko Gasilske zveze Slovenska Bistrica povezuje z Gasilsko zvezo Republike Slovenije.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO POLJČANE
Bistriška cesta 91
2319 Poljčane
tel.: 02 802 52 62
www.gzsb.si/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Skip to content