Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in ima v skladu z veljavno zakonodajo naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor ima pet članov, katere imenuje občinski svet. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo izobrazbe in primerne izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja.

Sestava nadzornega odbora v mandatu 2010 – 2014: 

Mateja RUPNIK predsednica
Ana LEŠNIK namestnica predsednice
Tatjana PAVLIČ članica
Slavko KODRIČ član
Simona VIŽINTIN članica

Skip to content