Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine in šteje 15 članov. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta. Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta. Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi občinskega sveta.

Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

 • sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 • ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 • daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug odru občinski organ,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
 • potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
 • imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
 • imenuje in razrešuje člane komisij občinskega sveta,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni pooblaščen župan,
 • odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
 • razpisuje referendum,
 • s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in drugih delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,
 • določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
 • odloča o drugih zadevah v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in statutom občine.

Sestava

SEZNAM ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE POLJČANE V MANDATU 2010 – 2014

Priimek in Ime Naslov Politična stranka, lista
GANZITI Vladimir Vorančeva ulica 18 SDS
KIDRIČ Janez Križeča vas 14a SD
KNEZ Matjaž Čadramska vas 30 SDS
KODRIČ Milan Nova ulica 19 ZARES
KOKOT Tomaž Spodnja Brežnica 47 SDS
LEHNER Ivan Ob železnici 29 DESUS
MARZIDOVŠEK Aleksander Krasna 5 NSI
MARZIDOVŠEK Jožef Krasna 18 NSI
POLANEC Cvetka Novake 3a SD
PUŠAVER Viktor Čretniška ulica 21 LDS
RIEGLER Milan Na hribu 11 SLS
SAMASTUR Silvestra Na hribu 22a SDS
SLATENŠEK Mirko Prekomorske brigade 4 SLS
ŠTIH Dragica Lušečka vas 32 SDS
ZOBEC Vincenc Ob železnici 5 Neodvisni

Delovna telesa

V skladu s statutom občine občinski svet ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta. Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje.

STALNA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA (mandat 2010 – 2014)

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Matjaž KNEZ

predsednik

Aleksander MARZIDOVŠEK

namestnik predsednika

Vladimir GANZITI

član

Dragica ŠTIH

član

Cvetka POLANEC

članica
Vincenc ZOBEC član
Viktor PUŠAVER član

Statutarno pravna komisija

Silvestra SAMASTUR

predsednica

Marjeta KREMPL

namestnica predsednice

Tomaž KOKOT

član

Mirko SLATENŠEK

član

Bojan VERŠNIK

član

Komisija za pritožbe in ugovore občanov

Tomaž KOKOT

predsednik

Ferdinand POTISK

namestnik predsednika

Silvestra SAMASTUR

članica

Franc PAVLIČ

član

Jožef MARZIDOVŠEK

član

Komisija za priznanja in odlikovanja

Vincenc ZOBEC

predsednik

Dragica ŠTIH

članica

Vladimir GANZITI

član

Jožef MARZIDOVŠEK

član

Bogomil POLANEC

član

ZAČASNA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA

Komisija za okolje in prostor

Vladimir GANZITI

predsednik

Jožef MARZIDOVŠEK

namestnik predsednika

Viktor PUŠAVER

član

Milan RIEGLER

član

Viljem KADILNIK

član

Komisija za družbene dejavnosti

Silvestra SAMASTUR

predsednica

Petra URLEP

namestnica predsednice

Cvetka POLANEC

članica

Dragica ŠTIH

članica

Mirko SLATENŠEK

član

Komisija za gospodarstvo

Matjaž KNEZ

predsednik

Tomaž KOKOT

član

Anton SAVSKI

član

Adrijana KRAJNC

članica

Aleksander MARZIDOVŠEK

član

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

 

V skladu z določili Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 42/2007), svet deluje na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu, skrbi za razvijanje in izvajanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem prometu na območju Občine Poljčane, ter sodeluje s pristojnimi državnimi organi, organizacijami, podjetji in drugimi, ki imajo podobne interese.

Svet šteje pet članov, in sicer:

 • predstavnik občinskega sveta,
 • predstavnik ZŠAM in AMD,
 • predstavnik policijske postaje,
 • dva predstavnika vzgojno-izobraževalnih institucij.

Sestava Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v mandatu 2010 – 2014:

Branko KOŽUH

predsednik

Aleksandra PIRŠ

namestnica predsednika

Marjan PRIMEC

član

Zdenka KOVAČIČ

članica

Janez KIDRIČ

član

Skip to content