Vaški odbor

V skladu z Odlokom o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 42/2007), so kot posvetovalna telesa Občinskega sveta Občine Poljčane ustanovljeni vaški odbori, ki opravljajo naslednje naloge:

 • predlagajo občinskemu svetu predloge in programe, ki se nanašajo na območje njihovega delovanja,
 • obravnavajo zadevi iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na njihovo območje,
 • obravnavajo predloge občanov in drugih, ki se nanašajo na območje njihovega delovanja ter jih posredujejo občinskim organom v reševanje,
 • sodelujejo z društvi ter nevladnimi in drugimi organizacijami z območja delovanja,
 • na krajevno primeren način obveščajo občane o svojem delovanju in drugih zadevah, ki se nanašajo na območje,
 • sodelujejo pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnostih, ki se izvajajo na njihovem območju,
 • izvajajo druge naloge na podlagi odločitev pristojnih organov Občine Poljčane in občinskega sveta.

Na območju Občine Poljčane ustanovljenih osem vaških odborov, in sicer:

 • vaški odbor za območje naselij Globoko ob Dravinji, Modraže in Novake, ki šteje 4 člane;
 • vaški odbor za območje naselij Brezje in Križeča vas, ki šteje 3 člane;
 • vaški odbor za območje naselij Hrastovec pod Bočem, Krasna in Studenice, ki šteje 5 članov;
 • vaški odbor za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik in Ljubično, ki šteje 7 članov;
 • vaški odbor za območje naselij Lušečka vas in Čadramska vas, ki šteje 5 članov;
 • vaški odbor za območje naselja Poljčane, ki šteje 7 članov;
 • vaški odbor za območje naselja Sp. Poljčane, ki šteje 5 članov,
 • vaški odbor za območje naselij Sp. Brežnica in Stanovsko, ki šteje 5 članov.

Sestava članov vaških odborov v mandatu 2010 – 2014:

Vaški odbor za območje naselij Globoko ob Dravinji, Modraže in Novake

Robert KODRIČ

član

Anton BERGLEZ

član

Ivan BOHAK

član

Peter TURIN

član

Vaški odbor za območje naselij Brezje in Križeča vas

Ivan BABŠEK

predsednik

Franc VANTUR

član

Irena VONČINA

članica

Vaški odbor za območje naselij Hrastovec pod Bočem, Krasna in Studenice

Janez BRAČKO

predsednik

Srečko LONČARIČ

član

Metka BABŠEK

članica

Janko KOLAR

član
Ferdinand POTISK član

Vaški odbor za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik in Ljubično

Jurij GABER

predsednik

Marko DROZG

član

Suzana MIKŠA

članica

Mihael IUSO

član
Ljubica ŽAUCER članica

Vaški odbor za območje naselij Lušečka vas, Čadramska vas

 

Dragica ŠTIH

predsednica

Marko POTOČNIK

član

Romana SPOLENAK

članica

Ana POŽEG

članica
Nada HAJNŠEK članica

Vaški odbor za območje naselja Poljčane

Andrej SAMASTUR

predsednik

Janko PIRŠ

član

Robert MLAKAR

član

Jožef TEŽAK

član
Aleš KAVKLER član
Franc JUG član
Matjaž POLANEC član

Vaški odbor za območje naselja Sp. Poljčane

Peter TURIN

član

Bojan KOVAČIČ

član

Alojz PUŠNIK

član

Emir ARNAUTOVIĆ

član
Karl ROJS član

Vaški odbor za območje naselij Sp. Brežnica, Stanovsko

Jožef KOHNE

predsednik

Bojan REK

član

Aleksander KOROŠEC

član

Maks ŠKOF

član
Miran PAVLIČ član

Skip to content