Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine in šteje 15 članov. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta. Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta. Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi občinskega sveta.

Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

 • sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 • ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 • daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug odru občinski organ,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
 • potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
 • imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
 • imenuje in razrešuje člane komisij občinskega sveta,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni pooblaščen župan,
 • odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
 • razpisuje referendum,
 • s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in drugih delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,
 • določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
 • odloča o drugih zadevah v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in statutom občine.

Sestava

SEZNAM ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE POLJČANE V MANDATU 2014 – 2018

Priimek in Ime Politična stranka, lista

GANZITI Vladimir

Lista Staneta Kovačiča za Občino Poljčane

KODRIČ Slavko

SDS

KOHNE Jožef

SLS

KOKOT Tomaž

SDS

KRAJNC Nataša

SDS

LEŠNIK Ana

Lista Staneta Kovačiča za Občino Poljčane

MARZIDOVŠEK Tomaž

NSI

POSLEK Cvetka

Lista Staneta Kovačiča za Občino Poljčane

PUŠAVER Viktor

Lista Staneta Kovačiča za Občino Poljčane

RAZBORŠEK Andro

Neodvisna lista za Poljčane

SAMASTUR Silvestra

SDS

URLEP Petra

Lista Staneta Kovačiča za Občino Poljčane

VALAND Franc

DESUS

ZOBEC Vincenc

neodvisni

ŽOLGER Olga

NSI

Delovna telesa

V skladu s statutom občine občinski svet ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta. Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje.

STALNA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA (mandat 2014 – 2018)

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Tomaž KOKOT

predsednik

Olga ŽOLGER

namestnik predsednika

Andro RAZBORŠEK

član

Jožef KOHNE

član

Tomaž MARZIDOVŠEK

član

Statutarno pravna komisija

Olga ŽOLGER

predsednica

Nataša KRAJNC

namestnica predsednice

Matjaž POLANEC

član

Viktor PUŠAVER

član

Liljana BELIČ

članica

Komisija za pritožbe in ugovore občanov

Ana LEŠNIK

predsednica

Damjan PERKO

namestnik predsednice

Jurij GABER

član
Nataša KRAJNC članica

Jožef KOHNE

član

Komisija za priznanja in odlikovanja

Tomaž MARZIDOVŠEK

predsednik

Andrej SAMASTUR

član

Ana BRAČIČ

članica
Tomaž KOKOT član

Vincenc ZOBEC

član

ZAČASNA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA

Komisija za okolje in prostor

Viktor PUŠAVER

predsednik

Jožef KOHNE

namestnik predsednika

Andro RAZBORŠEK

član

Jožef MARZIDOVŠEK

član

Boris KODRIČ

član

Komisija za družbene dejavnosti

Petra URLEP

predsednica

Miran VOGLAR

namestnik predsednice

Darja BERA

članica

Vladimir GANZITI

član

Nataša KRAJNC

članica

Komisija za gospodarstvo in kmetijstvo

Andro RAZBORŠEK

predsednik

Slavko KODRIČ

namestnik predsednika

Marija KRALJ

članica

Tomaž KOKOT

član

Igor ČEBULAR

član

Zoran ŽAGAR

član

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

 

V skladu z določili Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 42/2007), svet deluje na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu, skrbi za razvijanje in izvajanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem prometu na območju Občine Poljčane, ter sodeluje s pristojnimi državnimi organi, organizacijami, podjetji in drugimi, ki imajo podobne interese.

Svet šteje pet članov, in sicer:

 • predstavnik občinskega sveta,
 • predstavnik ZŠAM in AMD,
 • predstavnik policijske postaje,
 • dva predstavnika vzgojno-izobraževalnih institucij.

Sestava Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v mandatu 2018 – 2022:

Aleksandra PIRŠ

predsednica

Mira ONIČ

namestnik predsednika

Zdenka PODJAVERŠEK

članica

Marjan PRIMEC

član

Viktor PUŠAVER

član