Vaški odbor

V skladu z Odlokom o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 42/2007), so kot posvetovalna telesa Občinskega sveta Občine Poljčane ustanovljeni vaški odbori, ki opravljajo naslednje naloge:

 • predlagajo občinskemu svetu predloge in programe, ki se nanašajo na območje njihovega delovanja,
 • obravnavajo zadevi iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na njihovo območje,
 • obravnavajo predloge občanov in drugih, ki se nanašajo na območje njihovega delovanja ter jih posredujejo občinskim organom v reševanje,
 • sodelujejo z društvi ter nevladnimi in drugimi organizacijami z območja delovanja,
 • na krajevno primeren način obveščajo občane o svojem delovanju in drugih zadevah, ki se nanašajo na območje,
 • sodelujejo pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnostih, ki se izvajajo na njihovem območju,
 • izvajajo druge naloge na podlagi odločitev pristojnih organov Občine Poljčane in občinskega sveta.

 

Na območju Občine Poljčane ustanovljenih osem vaških odborov, in sicer:

 • vaški odbor za območje naselij Globoko ob Dravinji, Modraže in Novake, ki šteje 4 člane;
 • vaški odbor za območje naselij Brezje in Križeča vas, ki šteje 3 člane;
 • vaški odbor za območje naselij Hrastovec pod Bočem, Krasna in Studenice, ki šteje 5 članov;
 • vaški odbor za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik in Ljubično, ki šteje 7 članov;
 • vaški odbor za območje naselij Lušečka vas in Čadramska vas, ki šteje 5 članov;
 • vaški odbor za območje naselja Poljčane, ki šteje 7 članov;
 • vaški odbor za območje naselja Sp. Poljčane, ki šteje 5 članov,
 • vaški odbor za območje naselij Sp. Brežnica in Stanovsko, ki šteje 5 članov.

Sestava članov vaških odborov v mandatu 2014 – 2018:

Vaški odbor za območje naselij Globoko ob Dravinji, Modraže in Novake

VIDNAR Boris

predsednik

JESIH Roman

namestnik predsednika

BRGLEZ Anton

član

RORŠEK Franc

član

Vaški odbor za območje naselij Brezje in Križeča vas

ŠABEC Janez

predsednik

VANTUR Marko

namestnik predsednika

JUG Branko

član

Vaški odbor za območje naselij Hrastovec pod Bočem, Krasna in Studenice

LESNIKA Leopold

predsednik

HRUP Pankracij

namestnik predsednika

OGRIZEK Alojzija

član

TURIN Jože

član
LONČARIČ Srečko član

Vaški odbor za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik in Ljubično

AVGUŠTIN Marko

predsednik

FURMAN Bonifacij

namestnik predsednika

DROZG Aljaž

član

KOŠIČ Stanislav

član
KAJTNA Bojan član
ZORIN Valter član
VODUŠEK Viktor član

Vaški odbor za območje naselij Lušečka vas, Čadramska vas

 

ŠTIH Dragica

predsednica

KADILNIK Vili

namestnik predsednice

KNEZ Matjaž

član

GOMILŠEK Bogoljub

član
KRAJNC Adrijana članica

Vaški odbor za območje naselja Poljčane

POTOČNIK Milan

predsednik

PIHLER Urban

namestnik predsednika

LEHNER Ivan

član

TEŽAK Vojko

član
LESNIKA Andreja član
SAMASTUR Andrej član
KOVAČ Peter član

Vaški odbor za območje naselja Sp. Poljčane

ZDOLŠEK Oswald

predsednik

KODRIČ Boris

namestnik predsednika

PAVLIČ Uroš

član

LEPOŠA Edvard

član
PERKO Damjan član

Vaški odbor za območje naselij Sp. Brežnica, Stanovsko

REK Bojan

predsednik

ŠPELEC Andrej

član

ŠKOLC Franc

član

TIČ Aleš

član
PAVLIČ Miran član

Skip to content