Župan in podžupan

Župan predstavlja in zastopa občino, predstavlja občinski svet, sklicuje in vodi seje občinskega sveta ter skrbi za izvajanje njihovih odločitev.

Na lokalnih volitvah, dne 19. oktobra 2014 je bil za župana Občine Poljčane izvoljen

Stanislav Kovačič
Rojen: 15. decembra 1959
Telefon: 02 8029 221
E-mail: stane.kovacic@poljcane.si

Življenjepis

Leta 1974 je končal osnovno šolanje v OŠ Poljčane, se vpisal na gimnazijo Miloša Zidanška v Mariboru, leta 1978 opravil maturo in nadaljeval s študijem na Pedagoški akademiji v Mariboru, smer matematika – fizika. Po študiju se je leta 1980 zaposlil v OŠ Poljčane, kjer je do leta 1992 poučeval matematiko in računalništvo, krajši čas pa tudi predmeta likovna vzgoja in športna vzgoja. Od 1992 do 2004 je opravljal dela in naloge ravnatelja. Leta 2004 je dal odpoved na delovno mesto ravnatelja in ponovno pričel s poučevanjem matematike.

Njegovo življenje je tesno povezano s športom. Od rane mladosti se je ukvarjal z nogometom, po 16 letu starosti pa je aktivno igral košarko. Ob tem je bil dolga leta vodja košarkarskega kluba Poljčane ali sekcije za košarko pri Športnem društvu Poljčane. Več kot 30 let je član Športnega društva Poljčane in član njegovega izvršilnega odbora. Za uspehe na področju igranja košarke je leta 1989 dobil občinsko priznanje kot najboljši športnik v košarki v Občini Slov. Bistrica. Osem let je bil član predsedstva občinske športne zveze.   Za delo na področju športa je dobil tudi bronasto Bloudkovo značko.

Na področju delovanja v kulturi je bil od leta 2002 do leta 2007 predsednik Zveze kulturnih društev Občine Slov. Bistrica in član sveta JSKD območne izpostave Slovenska Bistrica.

Od 2002 do 2006 je bil občinski svetnik v Občinskem svetu Občine Slovenska Bistrica in predsednik Sveta Krajevne skupnosti Poljčane. Angažiran je bil pri delu nekaterih občinskih komisij. Bil je član Sveta Srednje šole v Slovenski Bistrici.

Za uspešno delo na področju športa, kulture in v krajevni skupnosti je dobil priznanje Občine Slovenska Bistrica.

Bil je aktivni udeleženec v vojni za Slovenijo. Kot pripadnik posebne enote je sodeloval pri zavzetju skladišča JLA na Zg. Ložnici. Predhodno je aktivno sodelovali pri pekrskih dogodkih in pri varovanju orožja, odvzetega JLA leta 1990.

Podžupan

Podžupan Občine Poljčane je Franc Valand. Imenovan je bil dne, 31. 3. 2015.

Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno. Njegove naloge pa so naslednje: pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti, nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.

Skip to content