Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine in šteje 15 članov. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta. Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta. Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi občinskega sveta.

Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

 • sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 • ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 • daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug odru občinski organ,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
 • potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
 • imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
 • imenuje in razrešuje člane komisij občinskega sveta,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni pooblaščen župan,
 • odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
 • razpisuje referendum,
 • s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in drugih delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,
 • določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
 • odloča o drugih zadevah v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in statutom občine.

Sestava

SEZNAM ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE POLJČANE V MANDATU 2018 – 2022

Priimek in Ime Politična stranka, lista

Franc Valand

DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Jožef Kohne

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Lavra Slatenšek

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Tomaž Kokot

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Boris Kodrič

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Nataša Krajnc

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Andrej Samastur

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Janja Kodrič

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Robert Majer LISTA MAJE BRAČKO

Eva Jug

LISTA MAJE BRAČKO

Vincenc Zobec

LISTA STANETA KOVAČIČA

Vladimir Ganziti

 

LISTA STANETA KOVAČIČA

Aleksandra Pirš

 

LISTA STANETA KOVAČIČA

Viktor Pušaver

 

LISTA STANETA KOVAČIČA

Tomaž Marzidovšek

NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Delovna telesa

V skladu s statutom občine občinski svet ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta. Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje.

STALNA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA (mandat 2018 – 2022)

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Franc Valand

predsednik

Vladimir Ganziti

namestnik predsednika

Jožef Kohne

član

Robert Majer

član

Tomaž MARZIDOVŠEK

član

Statutarno pravna komisija

Viktor Pušaver predsednik

Nataša Flac Podlipnik

namestnica predsednika

Lavra Slatenšek

članica

Vladimir Ganziti

član

Katja Mikolič Hasić

članica

Komisija za pritožbe in ugovore občanov

Jožef Kohne

predsednik

Aleš Kavkler

namestnik predsednika

Aleksandra Pirš

članica
Alojz Pušnik član

Vincenc Zobec

član

Komisija za priznanja in odlikovanja

Vincenc Zobec

predsednik

Tomaž Marzidovšek

član

Mirko Slatenšek

član
Klemen Knez član
Franc Valand član

ZAČASNA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA

Komisija za okolje in prostor

Boris Kodrič

predsednik

Vladimir Ganziti

namestnik predsednika

Robert Majer

član

Vilijem Kadilnik

član

Janez Šabec

član

Komisija za družbene dejavnosti

Aleksandra Pirš

predsednica

Janja Kodrič

namestnica predsednice

Eva Jug

članica

Jelena Verdnik

članica

Anton Jelovšek

član

Komisija za gospodarstvo in kmetijstvo

Jožef Kohne

predsednik

Viktor Pušaver

namestnik predsednika

Eva Jug

članica

Tomaž Marzidovšek

član

Andro Razboršek

član

Anton Savski

član

Jurij Gaber

član

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

 

V skladu z določili Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 42/2007), svet deluje na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu, skrbi za razvijanje in izvajanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem prometu na območju Občine Poljčane, ter sodeluje s pristojnimi državnimi organi, organizacijami, podjetji in drugimi, ki imajo podobne interese.

Svet šteje pet članov, in sicer:

 • predstavnik občinskega sveta,
 • predstavnik ZŠAM in AMD,
 • predstavnik policijske postaje,
 • dva predstavnika vzgojno-izobraževalnih institucij.

Sestava Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v mandatu 2018 – 2022:

Aleksandra Pirš

predsednica

Maksimilijan Vodeb

namestnik predsednice

Suzana Vošinek

članica

Katja Stegne

članica

Aleš Jamnik

član

Skip to content