Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in ima v skladu z veljavno zakonodajo naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor ima pet članov, katere imenuje občinski svet. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo izobrazbe in primerne izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja.

Sestava nadzornega odbora v mandatu 2022 – 2026:

Metka MOHORKO
Patricija TOPOLOVEC
Mihaela GENC
Marjeta KREMPL
Vojteh DRUŠKOVIČ

Skip to content