Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in ima v skladu z veljavno zakonodajo naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor ima pet članov, katere imenuje občinski svet. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo izobrazbe in primerne izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja.

Sestava nadzornega odbora v mandatu 2018 – 2022:

  • Metka MOHORKO
  • Marjeta KREMPL
  • Mihaela GENC
  • Vojteh DRUŠKOVIČ
  • Patricija TOPOLOVEC

PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA V LETU 2019

Skip to content