Občinska volilna komisija

Občina ima občinsko volilno komisijo kot samostojen občinski organ, ki v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo in 45/2008) in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov, ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki pa se imenujejo na podlagi predlogov političnih strank, drugih organizacij v občini ter občanov.

Sestava občinske volilne komisije

Nada VUČAJNK predsednica
Anja MEDVED namestnica predsednice
Srečko LORENČAK član
Liljana BELIČ namestnica člana
Bojan MARZIDOVŠEK član
Jasna OREŠIČ namestnica člana
Pavel GENC član
Feliks GORIŠEK namestnik člana

Občinska volilna komisija Občine Poljčane je bila imenovana na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Poljčane, dne 8. 10. 2019.

 

Tajnica občinske volilne komisije je Renata Golob, univ. dipl. prav., direktorica občinske uprave, tel. št. 02/8029 223, 064 146 210, e-naslov: renata.golob@poljcane.si.

Skip to content