Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine in šteje 15 članov. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta. Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta. Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi občinskega sveta.

Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

 • sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 • ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 • daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug odru občinski organ,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
 • potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
 • imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
 • imenuje in razrešuje člane komisij občinskega sveta,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni pooblaščen župan,
 • odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
 • razpisuje referendum,
 • s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za nagrade in nadomestila članom organov in drugih delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet,
 • določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
 • odloča o drugih zadevah v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in statutom občine.

Sestava

JODL ANITA

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

MARZIDOVŠEK TOMAŽ

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

VODUŠEK JANEZ

VODUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV
KODRIČ ALJANA VODUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV

KAJTNA BOJAN

VODUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV

DR. KOSTANJŠEK BRGLEZ SIMONA

VODUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV

DOLENC BOGOMIR

VODUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV

LUŽAR ŠAJT DUŠANKA

VODUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV

BEDENIK MATEJ

VODUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV

VALAND FRANC DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

KOHNE JOŽEF

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

SAMASTUR ANDREJ

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

KODRIČ JANJA

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

KODRIČ BORIS

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

KOKOT TOMAŽ

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Delovna telesa

V skladu s statutom občine občinski svet ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta. Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje.

STALNA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA (mandat 2022 – 2026)

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Dušanka LUŽAR ŠAJT

predsednica

Tomaž MARZIDOVŠEK

namestnik predsednice

Andrej SAMASTUR

član

Bogomir DOLENC

član

Bojan KAJTNA

član

Statutarno pravna komisija

Anita JODL

predsednica

Bogomir DOLENC

član

Franc VALAND član

Eva JUG

članica
Tatjana PAVLIČ članica

Komisija za pritožbe in ugovore občanov

Jožef KOHNE

predsednik

Franc GROS

član

Julija ROŽENCVET članica

Aljana KODRIČ

članica

Matej BEDENIK

član

Komisija za priznanja in odlikovanja

Tomaž MARZIDOVŠEK

predsednik

Aljana KODRIČ

članica

Jožef KOHNE

član

Zoran BERDNIK

član

Pavel GENC

član

ZAČASNA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA

Odbor za okolje in prostor

Bojan Kajtna predsednik

Tomaž Marzidovšek

član

Franc Valand

član

dr. Simona Kostanjšek Brglez

članica

Mihael Iuso

član

Jurij Gaber

član

Matevž Kralj

član

Odbor za družbene zadeve, šport in mladino

Janja Kodrič predsednica

Andrej Samastur

član

Bogomir Dolenc

član

Aljana Kodrič

članica
Anita Jodl članica

Suzana Klenovšek

članica

Anton Jelovšek

član

Odbor za gospodarstvo, turizem, kmetijstvo in razvoj podeželja

dr. Simona Kostanjšek Brglez predsednica

Tomaž Kokot

član

Anita Jodl

članica

Jožef Kohne

član

Romanca Kegu

članica
Andrej Valand član

Tina Lešnik

članica

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

V skladu z določili Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 42/2007), svet deluje na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu, skrbi za razvijanje in izvajanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem prometu na območju Občine Poljčane, ter sodeluje s pristojnimi državnimi organi, organizacijami, podjetji in drugimi, ki imajo podobne interese.

Svet šteje pet članov, in sicer:

 • predstavnik občinskega sveta,
 • predstavnik ZŠAM in AMD,
 • predstavnik policijske postaje,
 • dva predstavnika vzgojno-izobraževalnih institucij.

Sestava Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v mandatu 2022 – 2026:

 • Aleš Jamnik, predstavnik policijske postaje,
 • Katja Stegne, predstavnica vzgojno-izobraževalnih institucij,
 • Suzana Vošinek, predstavnica vzgojno-izobraževalnih institucij,
 • Stanko Spolenak, predstavnik ZŠAM,
 • Janja Kodrič, občinska svetnica
Skip to content