1. konstitutivna seja Občinskega sveta, 12. 12. 2022
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Županja
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 6. 12. 2022
      V   A   B   I   L   O

Na podlagi 15. b člena Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 13. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/11) ter 9. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07, 53/10 in 52/18)

s k  l  i  c  u  j  e  m

1. redno (konstitutivno) sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v ponedeljek, 12. decembra 2022, ob 17. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

  1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
  2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
  3. Imenovanje tričlanske mandatne komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
  4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta
  5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
  6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

S spoštovanjem

Županja
Dr. Petra Vrhovnik

Skip to content