10. redna seja, 28. 6. 2016
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 20. 6. 2016
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

10. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 28. 6. 2016, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 10. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slov. Bistrica – UPB1, (uradno prečiščeno besedilo) – skrajšani postopek
 5. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. – I. obravnava
 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Poljčane – skrajšani postopek
 7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim delavcem Občine Poljčane
 8. Sklep o soglasju k spremembi imena javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljčane
 9. Dokument identifikacije investicijskega projekta »Obnova in vzdrževanje javne razsvetljave v občini Poljčane«
 10. Poročilo o delu podjetja Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
 11. Ocena izvajanja skupnega občinskega programa varnosti
 12. Sklep o soglasju k cenam programov vrtcev v občini Poljčane
 13. Kadrovske zadeve:– imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Dom-a dr. Jožeta Potrča Poljčane
 14. Vprašanja in pobude
 15. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Gradiva:

Skip to content