11. redna seja, 30. 6. 2020
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 23. 06. 2020
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07, 53/10in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/18)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

10. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 30. 6. 2020, ob 15. uri

v sejni sobi Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 11. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Poljčane – 2. obravnava
 5. Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2019
 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2020 – skrajšani postopek
 7. Letno poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta v občini Poljčane za leto 2019
 8. Predinvesticijska zasnova in Investicijski program Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Poljčane
 9. Sklep o oprostitvi plačila najemnine
 10. Kadrovske zadeve: Soglasje k imenovanju strokovnega direktorja/strokovnega vodje zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
 11. Odgovori na vprašanja in pobude
 12. Vprašanja in pobude
 13. Informacije

S spoštovanjem

Župan
Stanislav Kovačič

Gradiva:

Skip to content