12. redna seja, 22. 9. 2020
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 29. 9. 2020
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07, 53/10 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/18)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

12. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 22. 9. 2020, ob 15. uri

v sejni sobi Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 12. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Poljčane – 2. obravnava
 5. Odlok o ureditvi mirujočega prometa – 1. obravnava
 6. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Poljčane – 1. obravnava
 7. Cena storitve oskrba na domu
 8. Poročilo o izvajanju aktivnosti Štaba civilne zaščite v času COVID-19
 9. Premoženjsko pravne zadeve: Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra za nepremičnini parc. št. 771/1 in 771/2, obe k.o. 779 – Pekel
 10. Kadrovske zadeve: Imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svetu Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane
 11. Vprašanja in pobude
 12. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Gradiva:

 

Skip to content