13. redna seja, 13. 12. 2016
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 5. 12. 2016

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

13. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 13. 12. 2016, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 13. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2017
 5. Poročilo Nadzornega odbora Občine Poljčane
 6. Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leta 2017 -2020 za občine Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole, Oplotnica, Rače – Fram
 7. Premoženjsko pravna zadeva: – predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah parc. št. 775/9 in 773/26, obe k.o. Pekel
 8. Kadrovske zadeve: – imenovanje nadomestnih članov Nadzornega odbora Občine Poljčane (*GRADIVO JE OBJAVLJENO!)
 9. Odgovori na vprašanja in pobude
 10. Vprašanja in pobude
 11. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content