17. redna seja, 14. 4. 2021
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 07. 04. 2021
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07, 53/10 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/18)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

17. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 14. 4. 2021, ob 16. uri

na daljavo preko aplikacije Zoom.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 17. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Poslovnik Občinskega sveta Občine Poljčane – 2. obravnava
 5. Pravilnik o sofinanciranju odlaganja azbestne kritine v Občini Poljčane
 6. Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2020
 7. Letno poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta v občini Poljčane za leto 2020
 8. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole z oceno izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Poljčane v letu 2020
 9. Predlog sklepa o mnenju Občine Poljčane k osnutkom pokrajinske zakonodaje
 10. Predlog sklepa o soglasju k predlagani uskladitvi cene socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu
 11. Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2021
 12. Kadrovske zadeve: a) Imenovanje predstavnika Občine Poljčane v svet zavoda Vrtec »Otona Župančiča Slovenska Bistrica« b) Predlog sklepa o uvrstitvi točke za poročanje predstavnikov Občine Poljčane v organih upravljanja na dnevni red seje občinskega sveta
 13. Simulacija izračuna spremembe cene programov predšolske vzgoje za Vrtec Poljčane kot samostojni vrtec s pojasnili
 14. Predlog za potrditev novih vsebinskih izhodišč in sprejetje novega Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje bazenski kompleks (EUP ZGP3)
 15. Vprašanja in pobude
 16. Informacije

S spoštovanjem

Župan
Stanislav Kovačič

Gradiva:

 

 

Skip to content