19. redna seja, 20. 10. 2021
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 12. 10. 2021
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2021)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

19. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 20. 10. 2021, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 19. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Skrbinjek
 5. Odlok o dopolnitvi in spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Poljčane – skrajšani postopek
 6. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske  rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Poljčane – 1. obravnava
 7. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Poljčane – 1. obravnava
 8. Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Poljčane v najem, občasno in brezplačno uporabo
 9. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja Občine Poljčane s služnostno pravico
 10. Seznanitev občinskega sveta s potekom postopka javnega poziva promotorjem glede zemljišč t.i. Bazenskega kompleksa
 11. Premoženjsko pravna zadeva: Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 507/25 k.o. 783 – Studenice
 12. Odgovori na vprašanja in pobude
 13. Vprašanja in pobude
 14. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Gradiva:

 

 

Skip to content