21. redna seja, 18. 4. 2018
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 10. 4. 2018
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

21. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 18. 4. 2018, ob 17. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 21. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Vorančeva ulica« – hitri postopek
 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica – II. obravnava
 6. Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2017
 7. Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica za leto 2017
 8. Seznanitev s poročilom komisije o pregledu in presoji končne ponudbe za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas«
 9. Premoženjsko pravne zadeve: a) Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobrega pri nepremičninah parc. št. 583/2 in 579/4, obe k.o. Modraže. b) Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobrega pri nepremičnini parc. št. 809/25 k.o. Lušečka vas. c) Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobrega pri nepremičnini parc. št. 499/4 k.o. Studenice. d) Predlog sklepa o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobrega lokalnega pomena.
 10. Vprašanja in pobude
 11. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content