22. redna seja, 15. 2. 2022
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 7. 2. 2022
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2021)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

22. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 15. 2. 2022, ob 15. uri

v prostorih Razvojnega centra narave Poljčane, Bistriška cesta 68, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 22. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Poljčane
 5. Letni program športa Občine Poljčane za leto 2022
 6. Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto 2022
 7. Letni program turizma Občine Poljčane za leto 2022
 8. Seznanitev z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Novogradnja in rekonstrukcija Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica«
 9. Premoženjsko pravna zadeva: Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 1210/1 k.o. Poljčane
 10. Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2022
 11. Kadrovska zadeva: Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
 12. Odgovori na vprašanja in pobude
 13. Vprašanja in pobude
 14. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Gradiva:

 

 

Skip to content