22. redna seja, 15. 5. 2018
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 7. 5. 2018
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

22. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 15. 5. 2018, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 22. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Informacija o zavzetih stališčih do pripomb na javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta Občine Poljčane
 5. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v občini Poljčane za leto 2017
 6. Soglasje za najem kredita za financiranje nakupa avtocisterne
 7. Določitev dobitnikov nagrad in priznanj občine Poljčane za leto 2018
 8. Določitev dobitnikov priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne dosežke v letu 2017
 9. Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu«
 10. Sklep o ugotovitvi javne koristi
 11. Odgovori na vprašanja in pobude
 12. Vprašanja in pobude
 13. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Gradiva:

Skip to content