23. redna seja, 29. 3. 2022
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 21. 03. 2022
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2021)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

23. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 29. 3. 2022, ob 15. uri

v sejni sobi Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 23. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Poročilo o delu in poslovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica v letu 2021
 5. Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2021
 6. Odlok o predmetu in pogoji za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v občini Poljčane – 1. obravnava
 7. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole z oceno izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Poljčane v letu 2021
 8. Poročilo o delu in poslovanju javnega zavoda Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane v letu 2021 s predstavitvijo predloga za nadaljevanje projekta »Dom doma«
 9. Poročilo o delu in poslovanju javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica v letu 2021
 10. Vprašanja in pobude
 11. Informacije

S spoštovanjem

Župan
Stanislav Kovačič

Gradiva:

 

 

Skip to content