24. redna seja, 9. 10. 2018
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 2. 10. 2018
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

24. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 9. 10. 2018, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 24. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Poljčane – 2. obravnava
 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2018 – skrajšani postopek
 6. Predlog spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane – skrajšani postopek
 7. Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Poljčane
 8. Sklep o prenosu izvajanja lekarniške dejavnosti na začasnega prevzemnika (Sklep o podaljšanju koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti)
 9. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Poljčane
 10. Premoženjsko pravna zadeva: Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah parc. št. 1087/8 in 1087/10, obe k.o. Hrastovec
 11. Kadrovski zadevi: a) Mnenje k razrešitvi direktorice Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane b) Odpoklic predstavnika Občine Poljčane v svetu zavoda Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane (Gradivo je objavljeno!)
 12. Odgovori na vprašanja in pobude
 13. Vprašanja in pobude
 14. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Gradiva:

Skip to content