26. redna seja, 18. 10. 2022
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 10. 10. 2022
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2021)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

26. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 18. 10. 2022, ob 15. uri

v sejni sobi Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Potrditev zapisnika 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Določitev dnevnega reda 26. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 5. Predlog Proračuna Občine Poljčane za leto 2023 – sklep o javni razpravi
 6. Odlok o spremembi meje med naseljema Spodnje Poljčane in Brezje pri Poljčanah in spremembi poteka ulice Pot k ribnikom
 7. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Poljčane
 8. Premoženjsko pravne zadeve:
  1. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini katastrska občina 782 – Poljčane parcela 487/9
  2. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah katastrska občina 780 – Stanovsko parcela 521/22, parcela 521/24, parcela 521/25 in parcela 521/26 ter nepremičnini katastrska občina 779 Pekel parcela 773/16
  3. Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
 9. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Poljčane za leto 2023
 10. Sklep o prenosu izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Poljčane
 11. Poročilo Nadzornega odbora Občine Poljčane
 12. Izvolitev predstavnika – elektorja v volilno telo 4. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta in določitev kandidata za člana državnega sveta
 13. Vprašanja in pobude
 14. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Gradiva:

 

Skip to content