18. redna seja, 30. 6. 2021
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 22. 6. 2021
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2021)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

18. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 30. 6. 2021, ob 16. uri

v prostorih Razvojnega centra narave Poljčane, Bistriška cesta 68, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Potrditev zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Določitev dnevnega reda 18. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 5. Potrditev cen izvajanja storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Poljčane
 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2021 – skrajšani postopek
 7. Pravilnik o štipendiranju v Občini Poljčane
 8. Kadrovska zadeva: Imenovanje člana nadzornega sveta javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.
 9. Odgovori na vprašanja in pobude
 10. Vprašanja in pobude
 11. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content