3. redna seja Občinskega sveta, 14. 3. 2023
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Županja
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 6. 3. 2023
      V   A   B   I   L   O

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2021)

s k  l  i  c  u  j  e  m

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 14. 3. 2023, ob 17. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 3. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Soglasje javnemu podjetju OKP Rogaška Slatina d.o.o. za najem kredita za financiranje nakupa dveh specialnih komunalnih vozil
 5. Soglasje k dolgoročni zadolžitvi Komunale Slovenska Bistrica d.o.o. za novo poslovno upravno zgradbo
 6. Premoženjsko pravne zadeve:
  1. 6.1. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah katastrska občina 781 –  Lušečka vas parcela 814/2, parcela 814/3, parcela 814/4 in parcela 814/5
  2. 6.2. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičninah katastrska občina 782 – Poljčane parcela 1192/35, parcela 1192/37
  3. 6.3. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini katastrska občina 777 – Modraže parcela 1003/8
 7. Kadrovske zadeve:
  1. 7.1. Imenovanje občasnih  delovnih teles Občinskega sveta Občine Poljčane:
   1. Odbora za okolje in prostor
   2. Odbora za družbene zadeve, šport in mladino
   3. Odbora za gospodarstvo, turizem, kmetijstvo in razvoj podeželja
  2. 7.2. Imenovanje predstavnika Občine Poljčane v skupščino javnega podjetja  OKP Rogaška Slatina d.o.o.
 8. Vprašanja in pobude
 9. Informacije

S spoštovanjem!

Županja
Dr. Petra Vrhovnik

Skip to content