4. redna seja Občinskega sveta, 10. 4. 2019
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 2. 4. 2019
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/18)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

4. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 10. 4. 2019 ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 4. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2018
 5. Stališča do pripomb in predlogov v postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje bazenski kompleks
 6. Sklep o povračilu stroškov organizatorju volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Poljčane
 7. Letno poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta v občini Poljčane za leto 2018
 8. Mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane
 9. Kadrovske zadeve:
  – Imenovanje članov VO
 10. Odgovori na vprašanja in pobude
 11. Vprašanja in pobude
 12. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content