5. redna seja, 19. 5. 2015
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 8. 5. 2015
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

5. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 19. 5. 2015, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 5. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2014
 5. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Poljčane za programsko obdobje 2015 – 2020
 6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Poljčane
 7. Določitev dobitnikov priznanj in nagrad Občine Poljčane za leto 2015
 8. Določitev dobitnikov priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne dosežke v letu 2014
 9. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v občini Poljčane za leto 2014
 10. Kadrovske zadeve:
  – imenovanje skupnega predstavnika Občine Poljčane in Občine Makole v svet zavoda Vrtca »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica
 11. Premoženjsko pravne zadeve:
  a) Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 960/11 in 960/12, obe k.o. Brezje pri Poljčanah.
  b) Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 507/21 in 507/22, obe k.o. Studenice.
 12. Vprašanja in pobude
 13. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content