6. redna seja, 28. 10. 2015
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 20. 10. 2015
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

6. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 28. 10. 2015, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Potrditev zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Potrditev zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 5. Določitev dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2015 – skrajšani postopek
 7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Poljčane – skrajšani postopek
 8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč – skrajšani postopek
 9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Poljčane
 10. Soglasje k podpisu Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov
 11. Kadrovske zadeve: – ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije člana in predsednika Nadzornega odbora Občine Poljčane
 12. Premoženjsko pravne zadeve: – Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 487/4 k.o. Poljčane
 13. Odgovori na vprašanja in pobude
 14. Vprašanja in pobude
 15. Informacije

S spoštovanjem

Župan
Stanislav Kovačič

Gradiva:

Skip to content