6. redna seja, 8. 12. 2015
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 30. 11. 2015

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

6. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 8. 12. 2015, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Določitev dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Potrditev zapisnika 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2015 – skrajšani postopek
 6. Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2016
 7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Poljčane – skrajšani postopek
 8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč – skrajšani postopek
 9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Poljčane
 10. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Poljčane
 11. Predlog sklepa o spremembi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017
 12. Premoženjsko pravne zadeve: a) Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 487/4 k.o. Poljčane.  b) Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 784/2 k.o. Pekel.
 13. Predlog sklepa o reševanju zadeve dokončanja Vorančeve ulice in nakupu nepremičnin parc. št. 243/5, 240/5, 240/7 in 240/4, vse k.o. Brezje pri Poljčanah – ponovno odločanje
 14. Odgovori na vprašanje in pobude
 15. Vprašanja in pobude
 16. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Gradiva:

Skip to content