6. redna seja Občinskega sveta Občine Poljčane
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 26. 05. 2019
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07, 53/10 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/18)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

6. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 2. 7. 2019, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Poljčane – 1. obravnava
 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slov. Bistrica – I. obravnava
 6. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Poljčane
 7. Sklep o povračilu stroškov organizatorju volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Poljčane
 8. Organizacija mrliško pregledne službe v občini
 9. Kadrovske zadeve:
  – imenovanje članov vaških odborov
  – imenovanje nadomestnega člana nadzornega odbora
 10. Odgovori na vprašanja in pobude
 11. Vprašanja in pobude
 12. Informacije

S spoštovanjem

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content