7. redna seja, 26. 1. 2016
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 18. 1. 2016
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

7. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 26. 1. 2016, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Določitev dnevnega reda 7. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 5. Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2016 * dopolnitev gradiva
 6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim delavcem Občine Poljčane
 7. Letni program športa Občine Poljčane za leto 2016
 8. Letni program turizma Občine Poljčane za leto 2016
 9. Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto 2016
 10. Kadrovske zadeve:– imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Poljčane
 11. Premoženjsko pravne zadeve:a) Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 3628 k.o. Pekel.b) Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 765/24 k.o. Pekel.
 12. Odgovori na vprašanje in pobude
 13. Vprašanja in pobude
 14. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Gradiva:

Skip to content