8. redna seja, 22. 3. 2016
logo-obcina

OBČINA POLJČANE
Župan
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane


telefon: 02 8029 220 e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 15. 3. 2016
V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

8. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 22. 3. 2016, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Poljčane
 5. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Poljčane
 6. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec na območju občine Poljčane
 7. Pravilnik s spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Poljčane
 8. Letno poročilo javnega zavoda knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica za poslovno leto 2015
 9. Obravnava poročila o opravljeni reviziji izvedeniškega mnenja o vrednosti nepremičnin parc. št. 243/5, 240/5, 240/7 in 240/4, vse k.o. Brezje pri Poljčanah
 10. Kadrovske zadeve:– ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije člana in predsednika Komisije za okolje in prostor Občine Poljčane– imenovanje člana sveta območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
 11. Vprašanja in pobude
 12. Informacije

S spoštovanjem!

Župan
Stanislav Kovačič

Skip to content