Vaški odbori

V skladu z Odlokom o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Poljčane in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 42/2007), so kot posvetovalna telesa Občinskega sveta Občine Poljčane ustanovljeni vaški odbori, ki opravljajo naslednje naloge:

 • predlagajo občinskemu svetu predloge in programe, ki se nanašajo na območje njihovega delovanja,
 • obravnavajo zadevi iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na njihovo območje,
 • obravnavajo predloge občanov in drugih, ki se nanašajo na območje njihovega delovanja ter jih posredujejo občinskim organom v reševanje,
 • sodelujejo z društvi ter nevladnimi in drugimi organizacijami z območja delovanja,
 • na krajevno primeren način obveščajo občane o svojem delovanju in drugih zadevah, ki se nanašajo na območje,
 • sodelujejo pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnostih, ki se izvajajo na njihovem območju,
 • izvajajo druge naloge na podlagi odločitev pristojnih organov Občine Poljčane in občinskega sveta.

Na območju Občine Poljčane ustanovljenih osem vaških odborov, in sicer:

 • vaški odbor za območje naselij Globoko ob Dravinji, Modraže in Novake, ki šteje 4 člane;
 • vaški odbor za območje naselij Brezje in Križeča vas, ki šteje 3 člane;
 • vaški odbor za območje naselij Hrastovec pod Bočem, Krasna in Studenice, ki šteje 5 članov;
 • vaški odbor za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik in Ljubično, ki šteje 7 članov;
 • vaški odbor za območje naselij Lušečka vas in Čadramska vas, ki šteje 5 članov;
 • vaški odbor za območje naselja Poljčane, ki šteje 7 članov;
 • vaški odbor za območje naselja Sp. Poljčane, ki šteje 5 članov,
 • vaški odbor za območje naselij Sp. Brežnica in Stanovsko, ki šteje 5 članov.

Sestava članov vaških odborov v mandatu 2018 – 2022:

Vaški odbor za območje naselij Globoko ob Dravinji, Modraže in Novake
– Boštjan Jug – predsednik
– Boris Vidnar – namestnik predsednika
– Karel Kodrič – član
– Jožica Podjavoršek – član
Vaški odbor za območje naselij Brezje in Križeča vas
– Darko Mohorko – predsednik
– Marko Korošec – namestnik predsednika
– Miran Polanec – član
Vaški odbor za območje naselij Hrastovec pod Bočem, Krasna in Studenice
– Leopold Lesnika – predsednik
– Marjan Pirš – namestnik predsednika
– Srečko Lončarič – član
– Mitja Vouk – član
– Ljubica Zaman – član
Vaški odbor za območje naselij Zg. Poljčane, Podboč, Lovnik in Ljubično
– Petra Vrhovnik – predsednik
– Bonifacij Furman – namestnik predsednika
– Ljubica Žavcer – član
– Bojan Kajtna – član
– Ivan Borovnik – član
Vaški odbor za območje naselij Lušečka vas, Čadramska vas
– Dragica Štih – predsednik
– Ladislav Krošel – namestnik predsednika
– Viljem Kadilnik – član
– Matjaž Knez – član
– Rosando Smogavec – član
Vaški odbor za območje naselja Poljčane
– Milan Potočnik – predsednik
– Majda Šlamberger – namestnik predsednika
– Anton Jelovšek – član
– Marjan Kurnik – član
– Janko Pirš – član
– Simona Flac – član
Vaški odbor za območje naselja Sp. Poljčane
– Mirko Slatenšek – predsednik
– Andrej Mlakar – namestnik predsednika
– Marjan Orešič – član
– Zoran Berdnik – član
– Bogoslav Detiček – član
Vaški odbor za območje naselij Sp. Brežnica, Stanovsko
– Jožef Alen Kohne – predsednik
– Franc Korošec – namestnik predsednika
– Aleš Brglez – član
– Ciril Jančič – član
– Boris Pezdir – član

Zapisniki sej vaških odborov

Skip to content