Poziv k predložitvi predlogov za imenovanje sodnikov porotnikov pri Okrožnem sodišču v Mariboru

Okrožno sodišče v Mariboru, je v Uradnem listu RS, št. 121/20 z dne 11. 9. 2020, objavilo poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Mariboru.

Na podlagi 1. odstavka 45. člena Zakona o sodiščih,  lahko kandidate za sodnike porotnike predlagajo predstavniški organi občin (občinski sveti) z območja sodišča, pri katerem bodo sodniki porotniki, lahko pa tudi interesne organizacije, ki so registrirane kot društva ali združenja in delujejo na območju občine. Politične stranke neposredno ne morejo predlagati kandidatov.

S predmetnim pozivom vabimo predlagatelje (interesne organizacije, ki so registrirane kot društva ali združenja in delujejo na območju občine), da svoje pisne predloge kandidatov za sodnike porotnike (najmanj en predlog), s priloženim soglasjem predlaganega kandidata, posredujete na naslov:

Okrožno sodišče v Mariboru, Urad predsednice, Sodna ulica 14, 2503 Maribor ali kadrovska.ozmb@sodisce.si najpozneje do 10. 11. 2020.

V kolikor želite, da se predlagani kandidat sodišču posreduje kot kandidat Občinskega sveta Občine Poljčane, pisne predloge kandidatov za sodnike porotnike (najmanj en predlog), s priloženim soglasjem predlaganega kandidata za imenovanje v funkcijo sodnika porotnika pošljite na naslov:

Občina Poljčane, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, do vključno 16. 10. 2020.

Skip to content