Projekti

PISO

O PISO
Prostorski informacijski sistem občin (PISO) je najbolj uveljavljena geoinformacijska storitev za občine v Sloveniji. Zaposlenim na občini, občanom in podjetjem omogoča učinkovit vpogled v državne in občinske prostorske evidence. PISO vključuje paleto aplikativnih rešitev in vsebinskih sklopov, ki se nenehno dopolnjujejo in prilagajajo glede na potrebe občin, veljavno zakonodajo, tehnološke zmožnosti in razpoložljivost prostorskih evidenc.

http://www.geoprostor.net/PisoPortal/

Uradni list Republike Slovenije

O podjetju Uradni list
Temeljno poslanstvo podjetja Uradni list je bilo vrsto let le objavljanje zakonov, predpisov in drugih javnih objav. Od ustanovitve samostojne države Republike Slovenije je podjetje založnik glasila Uradni list Republike Slovenije. Že v drugi polovici petdesetih let prejšnjega stoletja je podjetje začelo izdajati tudi drugo pravno literaturo in je do danes preraslo v enega od najpomembnejših izdajateljev in založnikov na tem področju.
Leta 2007 je bilo uradno glasilo kot ena od dveh uradnih izdaj na voljo tudi na spletu. Spletna izdaja je postajala čedalje pomembnejša in je zagotavljala hiter dostop do podatkov javnega značaja.
1. aprila 2010 je postala elektronska različica edina uradna izdaja Uradnega lista Republike Slovenije, tiskano različico pa podjetje Uradni list izdaja kot komercialno izdajo.
Podjetje je danes nosilec številnih informacijskih projektov – Portala javnih naročil (www.enarocanje.si), portala PIS Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (www.pisrs.si), Registra lokalnih predpisov www.rpls.pisrs.si , svojo dejavnost pa širi tudi na področje seminarsko-izobraževalne dejavnosti in v trženje oglasnega prostora.

http://www.uradni-list.si

Uradno glasilo slovenskih občin

Uradno glasilo slovenskih občin izhaja od leta 2005 po načelu enotne izdaje. Posamezna številka ima isto skupno letno zaporedno številko, datum izdaje in tekoče letno oštevilčenje strani. Uradna izdaja Uradnega glasila slovenskih občin je elektronska izdaja, ki je brezplačno dostopna na spletni strani www.lex-localis.info. Na željo naročnika pa je zagotovljen natis elektronske izdaje glasila. Uradno glasilo slovenskih občin izhaja dvakrat mesečno oziroma po potrebi. Odgovorni urednik je doc. dr. Boštjan Brezovnik, univ. dipl. pravnik.
Občina Poljčane, od dne 3. 12. 2011, splošne akte občine objavlja v Uradnem glasilu slovenskih občin.

http://www.lex-localis.info

Upravna enota Slovenska Bistrica

Upravna enota je upravni organ, ki opravlja upravne naloge iz državne pristojnosti na prvi stopnji in na določenem teritoriju.
Upravna enota Slovenska Bistrica, s sedežem na naslovu Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, izvaja upravne naloge na območju občin: Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica.

http://www.upravneenote.gov.si/slovenska_bistrica/

Urad za delo Slovenska Bistrica

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je javni zavod, ki deluje enotno za območje Republike Slovenije. Ustanovljen je bil na podlagi 61. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Po Statutu ima Zavod sedež v Ljubljani, Rožna dolina, cesta IX / 6. Zavod deluje organizacijsko na treh ravneh, in sicer na sedežu Zavoda, kjer sta vodstvo in Centralna služba, ter v območnih službah in uradih za delo po vsej Sloveniji.
Urad za delo z neposredno povezavo zagotavlja strankam pravice s področja posredovanja zaposlitve in dela, zaposlitvenega svetovanja, uveljavljanja pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajanja ukrepov zaposlovanja ter poklicnega svetovanja mladini in odraslim.

http://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure/izpis?OEN=0507&jezik=slo

ZZZS izpostava Slovenska Bistrica

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je bil ustanovljen 1. marca 1992 na podlagi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Danes deluje kot javni zavod, katerega osnovna funkcija je izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja – zagotavljanje učinkovitega zbiranja in razdeljevanja javnih sredstev za kakovostno uresničevanje pravic iz tega naslova. Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, za katere se namenja sredstva, zbrana z obveznim plačevanjem prispevkov, zajemajo pravice do zdravstvenih storitev in do nekaterih denarnih nadomestil (“boleznine”, potne stroške, pogrebnine in posmrtnine).
Zavod ima 10 Območnih enot in 45 izpostav na območju Slovenije. Poleg tega ima še področno enoto Informacijski center in Direkcijo.
Za območje občine Poljčane deluje Območna enota ZZZS Maribor, Izpostava Slovenska Bistrica.

http://www.zzzs.si/zzzs/imenik.nsf/o/E1D985FADACD11AAC12570FA00346B51

Komisija za preprečevanje korupcije

Komisija za preprečevanje korupcije je samostojen in neodvisen državni organ, ki z namenom krepitve učinkovitega delovanja pravne države in preprečevanja njenega ogrožanja s koruptivnimi dejanji v okviru in na podlagi zakonov samostojno izvršuje pristojnosti in opravlja naloge, določene v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011, ZIntPK – UPB2) in v drugih zakonih.

http://www.kpk-rs.si

E-uprava

E-uprava je državni portal RS, ki uporabnikom omogoča, da lahko prek spletnega brskalnika na enem mestu enotno dostopajo do aplikacij in informacijskih sistemov.
Preko državnega portala RS E-uprava imajo uporabniki enoten dostop do javnih podatkov, opisov upravnih postopkov in ustreznih obrazcev. Portal omogoča pošiljanje vlog, zahtevkov in drugih državnih dokumentov na elektronski način, pa tudi elektronsko plačevanje taks in drugih obveznosti.

http://e-uprava.gov.si/e-uprava/

Prireditve v Sloveniji

Vsakodnevne informacije in napovedi za območje celotne Slovenije na enem mestu.

http://www.sraka.com/prireditve/

ARSO (Vreme)

Agencija RS za okolje je državni organ, ki opravlja strokovne, analitične in regulatorne oziroma upravne naloge s področja okolja na nacionalni ravni. Tako je poslanstvo agencije spremljanje, analiziranje in napovedovanje naravnih pojavov in procesov v okolju ter zmanjševanje naravne ogroženosti ljudi in njihovega premoženja. V sklop nalog na tem področju sodijo nacionalne službe za meteorologijo, hidrologijo in seizmologijo. Poslanstvo agencije je tudi spremljanje onesnaženosti okolja in zagotavljanje kakovostnih javnih okoljskih podatkov. Izjemno pomembno poslanstvo agencije pa je tudi uresničevanje zahtev varstva okolja, ki izhajajo iz veljavnih predpisov, ohranjanje naravnih virov, biotske raznovrstnosti in zagotavljanje trajnostnega razvoja države.

http://www.arso.gov.si/vreme/napovedi%20in%20podatki/vremenska_napoved_slika.html

Skupnost občin Slovenije

Skupnost občin Slovenije je največje reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki šteje 173 občin članic. V skupnost občin je vključena tudi Občina Poljčane.
Skupnost opravlja za svoje članice vrsto nalog, med drugim tudi: zastopanje skupnih interesov občin v razmerju do državnih organov in mednarodnih institucij, pripravljanje stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov, ki se tičejo občin, zastopanje lokalnih skupnosti v postopkih sklepanja kolektivnih pogodb za zaposlene v občinskih upravah in javnih službah, organiziranje razprav o aktualnih vprašanjih pomembnih za lokalne skupnosti, organiziranje izobraževanj za potrebe občin članic in drugo.

http://www.skupnostobcin.si

Združenje občin Slovenije

Združenje občin Slovenije (ZOS) s sedežem v Ljubljani je interesno združenje slovenskih občin, ki ima status reprezentativnega zastopnika lokalnih interesov. Trenutno je v ZOS vključenih 140 občin članic. Članica Združenja občin Slovenije je tudi Občina Poljčane.
Združenje občin Slovenije zastopa interese slovenskih občin na državni in mednarodni ravni ter se povezuje s sorodnimi institucijami in organizacijami doma kot tudi v tujini. Svoje cilje dosega s pomočjo sekretariata in strokovnih odborov, tako da organizira strokovne posvete, seminarje, delavnice, oblikuje predloge, pripombe, amandmaje oziroma pobude na področju predpisov ki posegajo v delovanje lokalne samouprave.

http://www.zdruzenjeobcin.si

ESRR

Vse kar morate vedeti o črpanju sredstev iz evropskih strukturnih skladov.

http://www.eu-skladi.si/skladi/predstavitev-skladov/evropski-sklad-za-regionalni-razvoj

Učilnica v naravi

Spletni multimedijski portal ucilnicavnaravi.si je osrednja predstavitvena točka projekta Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj (krajše: TR-ERM). Vsebine projekta promoviramo z imenom Učilnica v naravi. Projekt poteka na izbranih območjih celotne Slovenije, vsebinsko pa je umeščen v širši evropski prostor. Projekt vodi in povezuje ddr. Ana Vovk Korže.

http://www.ucilnicavnaravi.si/o-projektu/

Ajpes

www.ajpes.si

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je javna agencija za zbiranje, obdelovanje, objavljanje in posredovanje podatkov o poslovnih subjektih in bonitetna agencija. Ustanovljena je bila leta 2002 s Sklepom Vlade Republike Slovenije kot pravna oseba javnega značaja. Skupaj s sedežem v Ljubljani ima 13 organizacijskih enot (izpostave v Ljubljani, CeljuKopruKranjuKrškem,MariboruMurski SobotiNovi GoriciNovem mestuPostojniTrbovljah in Velenju).

AJPES opravlja naslednje naloge:

–       Naloge po javnem pooblastilu:

  • registracija poslovnih subjektov,  vodenje Poslovnega registra Slovenije in upravljanje sodnega registra kot njegovega dela, vodenje drugih registrov,
  • zbiranje, obdelovanje, objavljanje in posredovanje letnih poročil,
  • statistična raziskovanja in zbiranja podatkov.

–       Tržne naloge:

  • dejavnost bonitetnega ocenjevanja, izdelava različnih vrst bonitetnih ocen, prodaja podatkovnih zbirk,
  • večstransko pobotanje obveznosti in terjatev poslovnih subjektov,
  • druge tržne storitve, ki izboljšujejo kakovost in varnost poslovnega okolja preko ponovne uporabe javnih podatkov.
Skip to content